Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1400 členy.

Přihlášení

Log in

Aktuality

<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 
 • 19/09/2023 18:02 | Anonymous

  Server Seznam Zprávy publikoval v září několik článků popisujících způsob řešení podnětu podaného na jednoho z členů České asociace pro psychoterapii (ČAP) ohledně porušení etických pravidel psychoterapie.

  ČAP vyjadřuje lítost nad průtahy, které řešení tohoto konkrétního případu doprovázely. Jsou do jisté míry způsobeny charakterem organizace, jež je dobrovolným sdružením osob soukromoprávní povahy bez pravomoci zasahovat do práv a profesního postavení svých členů nad rámec stanov.

  Počáteční prodleva v komunikaci s autorkou podnětu byla způsobena technickým selháním. Komunikační procesy jsme proto přenastavili tak, aby se riziko ztráty e-mailových podnětů napříště minimalizovalo.

  Uvedeným podnětem se etický panel ČAP v souladu se stanovami asociace podrobně zabýval a vypracoval stanovisko pro výbor ČAP, který na svém pravidelném zářijovém setkání rozhodl o udělení adekvátního opatření a své rozhodnutí sdělil autorce podnětu i dotčenému psychoterapeutovi.

  S ohledem na zákonnou ochranu práv všech zainteresovaných osob se k uveřejněné kauze nebudeme konkrétněji vyjadřovat.

  Důvěra, bezpečí a dodržování etických pravidel jsou pro psychoterapeutický vztah a jeho léčivé a podpůrné účinky zásadní. ČAP se otázkou dodržování etických pravidel i povinností vyplývajících z členství v asociaci vždy zabývá a v odůvodněných případech se nevyhýbá  ani nejpřísnějšímu postihu, který má k dispozici, tedy vyloučení z asociace samé. 

  S ohledem na status ČAP coby dobrovolného spolku, však, bohužel, ani po vyloučení z asociace terapeutům nic nebrání, aby dál svou praxi provozovali. To je důvod, proč ČAP (spolu s Unií psychologických asociací ČR) intenzivně usiluje o legislativní zakotvení psychoterapeutické profese, které by podobné případy ošetřilo. Do doby, než se tak stane, se ČAP snaží, v rámci svých omezených možností, vyplňovat a suplovat existující legislativní prázdno.

  Kontakt pro média: Andrea Brožová,brozova@czap.cz, 721 150 737

  Česká asociace pro psychoterapii z. s. (ČAP)

  Asociace vznikla v roce 2001 jako profesní organizace sdružující psychoterapeuty*ky ze všech oblastí, kde se psychoterapie aplikuje. Cílem ČAP je pak vytvořit takové legislativní podmínky, ve kterých je psychoterapie jednoznačně definována a její příjemci a poskytovatelé mohou tak transparentně tyto služby užívat a poskytovat. K dnešnímu dni má asociace 1400 řádných či kandidátních členů*ek, což z ní dělá největší profesní organizaci sdružující psychoterapeuty*ky v ČR. Více na www.czap.cz  • 13/09/2023 14:21 | Anonymous

  Česká asociace pro psychoterapii vyjadřuje v souvislosti s reportáží Seznam zprávy ze dne 12/9/2023 souhlas s v článku uvedeným závěrem, že zde popsané jednání ze strany jakéhokoliv psychoterapeuta/psychoterapeutky lze posoudit jen jako závažné porušení etických zásad profese. Stejně tak je jistě třeba je posoudit jako důvod pro vyloučení psychoterapeuta/psychoterapeutky z asociace samé, a to principiálně pro hrubé porušení povinností vyplývajících z členství. S ohledem na zákonnou ochranu práv všech dotčených osob a dosud probíhající jednání orgánů asociace se k uveřejněné kauze nebudeme blíže vyjadřovat.

  Pro úplnost považujeme za nezbytné uvést, že Česká asociace pro psychoterapii je dobrovolným sdružením osob (korporace, spolek), tj. soukromoprávní subjekt, a nenáleží jí tedy ani pravomoc zasahovat do práv a profesního postavení svých členů nad rámec určený stanovami (stanovy = konsenzus členů asociace na pravidlech, dle kterých se sdružují), ani pravomoc vydávat obecně závazná (úřední) rozhodnutí nebo vydání takových rozhodnutí ovlivňovat. V tomto směru není jakákoliv záležitost projednáváním v rámci interních postupů asociace dotčena.

  Podpora poskytování profesionálních služeb a ochrana příjemců psychoterapie jsou základními pilíři činnosti asociace. Bez zákonného zakotvení jsou však opatření  mimo rámec asociace neefektivní. Proto Česká asociace pro psychoterapii dlouhodobě usiluje rovněž o komplexní legislativní ošetření poskytování psychoterapie, a to i vzhledem k rizikům plynoucím z možných pochybení při výkonu profese psychoterapeuta. V této souvislosti Česká asociace pro psychoterapii společně s Unií psychologických asociací ČR předložily začátkem září k širší odborné diskuzi a dalšímu projednávání návrh Zákona o psychologických a psychoterapeutických službách (k tomu blíže viz www.komorapap.cz).

  Výbor České asociace pro psychoterapii

 • 11/09/2023 16:16 | Anonymous

  Pravidelně informujeme naší členskou základnu o dění v asociaci i v psychoterapeutické obci. Poslední várku zpráv najdete ve Zpravodaji

 • 01/09/2023 09:46 | Anonymous

  Praha, 1. září 2023. Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) a Unie psychologických asociací ČR (UPA ČR) startují odbornou veřejnou debatu o novém zákoně o psychologických a psychoterapeutických službách. Cílem je široký konsensus napříč odbornou obcí. Legislativní úprava, která zatím v Česku chybí, by přinesla přehlednost a vyšší dostupnost psychoterapie i psychologie, nižší náklady pro stát a transparentní prostředí pro odborníky v oboru.

  „O legislativní zakotvení psychoterapie usilujeme již řadu let,“ říká Jiří Drahota, předseda České asociace pro psychoterapii. „Především pandemické roky ukázaly, jak důležitá je psychoterapeutická pomoc v péči o duševní zdraví. Na konkrétním textu zákona jsme spolu s odborníky z řad psychologů pracovali dlouho a intenzivně. Nyní již máme v ruce konkrétní text zákona a těším se na odbornou diskusi, po jejímž ukončení se pokusíme tento návrh dostat do Parlamentu a do legislativního procesu.“

  „Vytvoření a prosazení zákona o psychologických službách je naším dlouhodobým záměrem. V průběhu pandemie jsme navázali spolupráci s ČAP a zjistili jsme, že máme podobné cíle i smýšlení, a proto jsme spojili síly. Obě profese mají mnoho společného. Mnozí psychologové jsou zároveň psychoterapeuty. Společný zákon a komoru sdružující psychology a psychoterapeuty vnímám jako dobrou cestu k rozvoji a udržování kvalitních a dostupných psychologických a psychoterapeutických služeb v Česku,“ říká Michal Walter, předseda Unie psychologických asociací ČR.

  Zákonná úprava je prostředkem, který jako jediný může plně ošetřit klíčové podmínky a požadavky pro kvalitní výkon psychoterapeutické a psychologické profese. Jedná se především o etické standardy, celoživotní vzdělávání, povinnost mlčenlivosti a další aspekty, které slouží zejména k ochraně veřejnosti.

  V Česku je poskytování psychoterapie mimo zdravotnictví nedostatečně upraveno, přitom více než polovina psychoterapeutů a psychoterapeutek působí v jiných sektorech, například ve školství, v sociálních službách, ústavní péči či soukromé sféře. To má za následek nepřehlednost a nedostupnost odborné péče a také potenciální navyšování zdravotnických výdajů na řešení zanedbaných obtíží.

  Stejně tak psychologové a psycholožky poskytují své služby v různých resortech a oblastech veřejné i soukromé sféry. Neúplná a roztříštěná legislativa týkající se obou oborů vede k nejednotným standardům a kvalitě poskytování služeb. Nadto neexistuje účinná ochrana proti nekvalifikovaným osobám, které poskytují služby snadno zaměnitelné se službami psychologickými a psychoterapeutickými. Výsledkem je především současná nízká ochrana klientů, mnohdy se nacházejících v tíživé životní situaci a zvýšeně zranitelných.

  Věříme, že náš záměr, který tuto neuspokojivou situaci řeší, najde podporu nejen napříč odbornou veřejností, ale i společností jako takovou. Více informací k navrhovanému zákonu a komoře na: www.komorapap.cz, kde je k náhledu i návrh znění textu zákona a důvodové zprávy.

  Kontakt pro média: Andrea Brožová, brozova.andrea@gmail.com, 721 150 737

  Česká asociace pro psychoterapii z. s. (ČAP)

  Asociace vznikla v roce 2001 jako profesní organizace sdružující psychoterapeuty*ky ze všech oblastí, kde se psychoterapie aplikuje. Cílem ČAP je pak vytvořit takové legislativní podmínky, ve kterých je psychoterapie jednoznačně definována a její příjemci a poskytovatelé mohou tak transparentně tyto služby užívat a poskytovat. K dnešnímu dni má asociace 1200 řádných či kandidátních členů*ek, což z ní dělá největší profesní organizaci sdružující psychoterapeuty*ky v ČR. Více na www.czap.cz

  ​Unie psychologických asociací ČR, z. s. (UPA ČR)

  Unie psychologických asociací České republiky, z.s. (UPA ČR) byla založena v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických osob – psychologických asociací. Její hlavní prioritou je oblast legislativy, zejména prosazení zákona o psychologické činnosti a psychologické komoře. V současnosti sdružuje UPA ČR 8 různých psychologických asociací se stovkami psychologů*žek. Více na: www.upacr.cz


 • 15/07/2023 09:38 | Anonymous

  Autorka: Monika Ulrichová, Ph.D.

  Hérakleitos tvrdí, že "vše plyne a nic nezůstává". Připomíná, že "nikdo nevstoupí dvakrát do téže řeky", čímž vysvětluje nejen to, že voda v řece teče, ale i to, že lidé se mění od jednoho okamžiku k druhému.

  Naše existence je vždy přítomná, iniciuje a zahrnuje celou naši biologickou a sociální historii. Současně, a přestože existence zahrnuje minulost, je předvídána a směřuje k budoucnosti. Budoucnosti, v níž se lidské bytosti nejen pohybují, ale díky své vrozené svobodě i tvoří.

  Přítomnost, budoucnost a minulost se odehrávají v neustálém proudu. Hérakleitos dále tvrdí, že právě v kruhu splývá počátek a konec a že každá lidská bytost dostává možnost poznat sama sebe.

  Třetí světový kongres existenciální terapie, který se konal v květnu 2023 v Aténách, nabídl příležitost zabývat se tady a teď a zároveň přijmout naše kořeny a budovat vizi směrem do budoucnosti. Účastníci zkoumali otázky související se samotným životem a existencí každého z nás, a to v živém athénském kontextu zasazeném do hlubokých historických kořenů, které stály u zrodu naší západní civilizace.

  K tématům se přistupovalo různými způsoby. Proběhly hlavní přednášky, individuální prezentace, kulaté stoly, debaty, workshopy a posterové prezentace, které účastníkům poskytli příležitost podělit se o své zkušenosti, znalosti a multikulturní moudrost s kolegy ze všech koutů světa.

  Celosvětového kongresu existenciální terapie se účastnilo okolo 400 přihlášených.

  Účastníci měli také možnost zážitkově rozpracovat existenciální témata, jimiž se konference zabývala.

  Hlavními řečníky konference byli:

  Emmy van Deurzen
  Professor
  Principal NSPC, Existential Academy
  London, United Kingdom

  Alfried Längle 
  Professor, Psychotherapist, Physician, Clinical Psychologist | Honorary President of the International Society of Logotherapy and Existential Analysis (GLE-I)
  Vienna, Austria

  Kirk Schneider 
  Licensed Psychologist
  Council of Representatives, APA (Humanistic Psychology) | Adjunct Faculty, Saybrook University and Teachers College, Columbia University | President of the Existential-Humanistic Institute
  San Francisco, USA

  Ernesto Spinelli 
  Professor
  Ernesto Spinelli and Associates
  London, United Kingdom

  A další.

  Kongres byl neuvěřitelným zážitkem, setkání s tolika kolegy z celého světa, kteří se věnují existenciální terapii, v místě, které nabízí jedinečný rámec podbarvený vlivem historie a živoucí a apokalyptickou athénskou současností, bylo opravdu existenciální, plné života a dech beroucí…

  Sama jsem měla dvě přednášky na téma umírání a smrti a přesto, že jde o těžké a hluboké téma, připadalo mi, že zde jsme byli stále na straně života…

  Jednalo se o 3. mezinárodní celosvětový kongres po Londýně (2015), Buenos Aires (2019) a nyní Athény (2023).

  Doufám, že se máme na co těšit opět za 3 roky, tentokrát v USA

  Monika Ulrichová, Ph.D.

  Vyučuje na LFHK Hradec, teologické fakultě UK Praha, pracuje jako psychoterapeutka v soukromé praxi a doprovází umírající a jejich rodiny


 • 30/05/2023 08:23 | Anonymous

  V novém zpravodaji najdete shrnutí dění v ČAP za poslední týdny.


 • 11/03/2023 17:42 | Anonymous

  Českou psychoterapii v posledních dnech opustily dvě významné postavy, Darja Kocábová a Zdeněk Rieger.

  Usilujme o to být pro své klienty a kolegy stejnou inspirací, jako byli oni.

  Výbor České asociace pro psychoterapii je za jejich životní odkaz ocenil svým nejvyšším uznáním.

  Drahokam české psychoterapie.

 • 21/11/2022 14:32 | Anonymous

  DeePsy má aktuálně více než 600 registrovaných uživatelů a obsahuje data o více než 5,5 tis. terapiích (z nich cca 75% probíhalo v rámci programu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory). Mj. právě na základě výsledků získaných z těchto dat pak VZP schvaluje pokračování svého podpůrného programu.

  Téměř čtvrtina uživatelů aktivně využívá aplikaci nejen v rámci spolupráce se zdravotními pojišťovnami, ale i jako nástroj zpětné vazby pro svou vlastní praxi. Stávajícím rekordmanem je terapeutka či terapeut s více než 100 evidovanými terapiemi, které zahrnují data z více než 600 sezení!

  DeePsy nabízí sadu dotazníků umožňujících (i) skrínink nejběžnější psychopatologie, (ii) sledování vývoje klientových potíží, (iii) zpětnou vazbu klienta na sezení a (iv) zjišťování klientových preferencí ve vztahu ke způsobu vedení terapie.

  Cílem týmu vyvíjejícího DeePsy však není pouze vytvoření technického řešení. Bylo by naivní předpokládat, že samotné zadávání dotazníků nějak zkvalitní práci terapeuta. Nástroje pro získávání zpětné vazby, jakým je DeePsy, se stávají účinnými pouze v rukou terapeutů, kteří jsou motivováni je používat a kteří je systematicky implementují do své praxe. 

  Grafy mohou poukázat na momenty, kdy se spolupráce nevyvíjí optimálně, a pomáhá terapeutům reflektovat jejich „slepé skvrny“ a slabá místa. Práci se zpětnou vazbou je však potřeba trénovat stejně jako jakoukoli jinou dovednost. Za tímto účelem tým DeePsy pořádá semináře a nově na Masarykově univerzitě otevírá i třídenní kurz Deliberativní praxe v rámci celoživotního vzdělávání. Jeho první běh je již sice zaplněný, ale další budou následovat.

  Pro ČAP připravil Tomáš Řiháček

 • 27/10/2022 08:59 | Anonymous

  Dobrý den,

  často stojíme -jako vedení naší asociace - před otázkou máme-li se vyjadřovat k veřejným událostem.

  K válce na Ukrajině, k události v Teplárně na Slovensku, k demonstracím na Václaváku. Nemáme v tom jasno. Budoucnost ukáže, zda-li profese psychoterapie se bude umět vyjadřovat srozumitelně a smysluplně k celospolečenským dějům.

  Chceme tedy na tyto události reagovat tak, jak umíme.
  Cyklem on line přednášek s pracovním názvem  O nenávisti k lidem s klidem. Chceme přizvat neurovědce, teology, vývojové biology, novináře, pracovníky humanitárních misí, aby s námi spolusdíleli své zkušenosti a myšlenky o dějích, které sice známe dobře z našich pracoven, z individálních nebo vztahových příběhů, které máme uchopené v různých konceptech, ale které se nyní zřetelně  rozlévají do obecních kašen a do povětří.

  Chceme rozšířit naše psychoterapeutické přemýšlení o pohled za hranice konceptů psychopatologie jednotlivce, ve kterém běžně uvažujeme.

  Ve známém formátu on line setkání. 50 minut přednáška, 30 minut rozhovory v menších skupinách, 30 minut posbírání myšlenek. Jednou za měsíc. V rámci projektu Obecní kašna 2023.

  S některými přednášejícími již jednáme. Máte-li nějaké zajímavé tipy, ať už je znáte osobně nebo si myslíte, že by měli co říci k tomuto tématu, dejte jim/nám vědět.

  Inspirací k tomuto tématu je přemýšlení budiž kniha Roberta Sapolskeho Chování - Biologie člověka v dobrém i ve zlém. Do mě osobně velmi intenzivně šťouchnul podcast studia N z Teplárně.  

  Taková jest naše reakce na Tepláreň a jiné děje.

  Srdečně

  Jirka Drahota, ČAP

 • 19/09/2022 16:45 | Anonymous

  Česká asociace pro psychoterapii se stala odborným garantem Karlínského dne pro duševní zdraví.

  Akce se uskutečnila 10. září 2022 a navštívily jí stovky účastníků, kteří se zajímají o duševní zdraví. 

  Stánek ČAP materiálně podpořilo Nakladatelství Portál, které na akci věnovalo časopisy Psychologie Dnes.

  Děkujeme všem návštěvníkům, partnerům i dobrovolnicím z řad členek ČAP a těšíme se na další ročník!

  P.S. V příloze si můžete stáhnout letáček o ČAP, který jsme pro návštěvníky připravili.
  Hodí se do každé kanceláře, ordinace, sdílené kuchyňky kavárny - prostě kamkoliv, kde se lidé potřebují dozvědět o službách našich členů a členek.

  Letáček: pomáháme v dobách krize.pdf

<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software