774 050 413

Stanovisko ČAP k novým kritériím ČPS pro výcviky

Vážení kolegové,
v tomto textu nalezte stanovisko ČAP ke kritériím České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP pro schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro zdravotnictví zahajovaných od roku 2018.

Budete-li mít zájem o podrobnější informace či právní zastoupení, neváhejte kontaktovat Mgr. Alenu Hájkovou (), která stanovisko připravila.

Srdečně

Jirka Drahota, předseda ČAP


 Vyhlášená kritéria jsou podle názoru ČAP v několika bodech poznamenána skutečností, že v ČR není kromě programu ČPS jiný vzdělávací program akreditovaný jako Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii pro klinické psychology (dále jen „CK“).

ČAP zastává stanovisko, že v těchto bodech překračují Kritéria hranice svého účelu, protože ČPS jejich prostřednictvím stanoví pro pořádání vzdělávacího programu v psychoterapii pro zdravotnictví (dále jen „VPvP“ nebo též „psychoterapeutický výcvik“) podmínky, které nejsou podložené odpovídajícím požadavkem Ministerstva zdravotnictví a jejich obsah ani jejich účinnost nejsou zcela korektně a legislativně konformně formulovány.

Problematickými podmínkami (kritérii), které jsou pro schválení VPvP ČPS stanoveny jsou podle názoru ČAP:

 

A.

Kritéria – tabulková část

Část A Kritérií – Všeobecné požadavky na vzdělávací programy

bod 7 – „Výcvikový tým i frekventanti výcviku přijímají etický kodex ČPS ČLS JEP“

Ze všech připomínkovaných nejméně problematické kritérium; dalo by se přijmout i splnit prohlášením členů výcvikového týmu a později frekventantů; ale nelze je splnit, protože etický kodex ČPS není schválen a tedy neexistuje,


Část B Kritérií – Požadavky na frekventanty

bod 10„Alespoň 50 % frekventantů vzdělávacího programu je tvořeno odborně způsobilými psychology či lékaři klinických oborů – v obou případech nejdříve po zařazení do specializačního (předatestačního) vzdělávání. Vstupní podmínkou pro případné další frekventanty vzdělávacího programu je věk min 25 let a práce v pomáhající profesi.“

Kriterium není obsahově opřeno o požadavky kladené Ministerstvem zdravotnictví na pořadatele CK, požadovat jeho splnění, je tedy ze strany ČPS libovůle, jejímž prostřednictvím ČPS prosazuje svoje vlastní postoje a názory prezentované k otázkám podmínek vzdělávání v psychoterapii.

Aplikací této podmínky při schvalování VPvP ČPS by mohlo dojít k vytvoření tlaku na odbornou i laickou veřejnost, aby přijala postoj a názor ČPS na správné postupy pro vzdělávání v psychoterapii, a to zavedením ČPS prosazovanou praxí, protože taková praxe by mohla být později považována za „zaužívanou“, bez ohledu na prvotní impulz k jejímu zavedení.  
ČAP považuje stanovení takové podmínky za zcela mimo pravomoc ČPS. Ve vazbě na akreditaci udělenou Ministerstvem zdravotnictví je ČPS jistě oprávněna stanovovat podmínky pro vstup do CK, ale není tu důvod, aby pravomocně stanovovala podmínky pro vstup do psychoterapeutického výcviku, které nesouvisí s prokázáním výstupních znalostí a dovedností absolventa VPvP.  

B.

Kritéria – doplňující podmínky pod tabulkou

  1. a) závazek žadatele o schválení předložit s žádostí „vzor smlouvy mezi žadatelem a frekventantem“

ČAP zastává názor, že požadovaná smlouva je soukromou záležitostí organizátora VPvP (žadatele) a frekventanta. Kromě jiného je také součástí obchodního tajemství VPvP. ČPS tak nemá jakékoliv právo nárokovat si znalost jejího obsahu v rozsahu větším než obecném, tj. v rozsahu vymezeném znalostí vzdělávacího programu daného psychoterapeutického výcviku, kterou beze zbytku disponuje i bez znalosti dalších ustanovení smlouvy. Obsah výcviku je prostě dán jeho vzdělávacím programem, jak organizátor VPvP smluvně ošetří svůj vztah s frekventantem je neveřejnou záležitostí těchto dvou subjektů.


Požadavek ČPS považuje ČAP za neoprávněný i z toho důvodu, že obsah smlouvy není jakkoliv způsobilý doložit, že absolvent VPvP bude disponovat znalostmi a dovednostmi požadovanými pro vstup do CK. Ale podle názoru ČAP jedině k tomuto účelu by měla stanovená Kritéria sloužit – zajistit a umožnit ČPS ověřit, že absolvent VPvP disponuje znalostmi a kompetencemi, které jsou nezbytné pro jeho účast v CK.


  1. b) závazek žadatele/organizátora VPvP, že ve smlouvě mezi organizátorem výcviku a frekventantem a ve smlouvě mezi organizátorem výcviku a ČPS bude mimo jiné ustanovení o tom, že (viz. Kritéria, závěrečný odstavec, „odrážky“ 4 a 5):
  • žadatel, výcvikový tým a frekventanti berou na vědomí, že úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu příslušně kvalifikované zdravotnické pracovníky je podmínkou ke vstupu do státem zastřešeného zakončení a teprve to takové vzdělávání ukončuje a opravňuje k užívání termínů „psychoterapeut/psychoterapie“. Případné ostatní absolventy úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu opravňuje k využívání psychoterapeutických znalostí, vědomostí a dovedností podle pravidel své původní profese. Žadatel se zaváže, že tyto skutečnosti bude uvádět jak ve smlouvě o vzdělávání mezi žadatelem a zájemcem o vzdělávání, tak na všech potvrzeních a certifikátech, které vzdělavatel frekventantovi vydává. Stejně se zaváže, že na dokladech, které vydává, vyjádří, zda doporučuje či nedoporučuje vstup frekventanta do státem zastřešeného zakončení.
  • žadatel, výcvikový tým a frekventanti berou na vědomí, že úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu postačuje (bez dalších podmínek) k žádosti o Evropský certifikát psychoterapie (ECP) vydávaný European Association for Psychotherapy pouze lékařům s atestací v klinickém oboru a klinickým psychologům – oběma až po absolvování státem zastřešeného zakončení


Tento požadavek na obsah smluv je podle přesvědčení ČAP v podstatě závazkem organizátora VPvP vzdát se vlastního názoru a postojů v těchto otázkách, ačkoliv uvedená tvrzení nemají základ v platných zákonech ČR. Druhý z bodů také odporuje podmínkám EAP, jehož je ČPS členem.

Ačkoliv diskuze o těchto záležitostech není ani zdaleka ukončená, požadavky ČPS na obsah smluv jsou způsobilé vytvářet dojem, že je tomu jinak.  ČAP považuje tento požadavek za jednoznačně neoprávněný a ze všech nejvíc způsobilý zprostředkovat ČPS možnost dosáhnout prostřednictvím nově stanovených Kritérií (s ohledem na monopolní postavení ČPS při pořádání CK) rychlejšího prosazení jejích názorů a postojů, které se dlouhodobě snaží hájit a bez ohledu na jejich faktickou nezávaznost z hlediska legislativy v ČR je ukotvit jako všeobecně uznávanou doktrínu.


Takový postup je ale s ohledem na účel Kritérií nepřípustný a z hlediska organizátorů VPvP podle názoru ČAP rovněž nepřijatelný. Na závěr je třeba dodat, že nároky z takového závazku fakticky nelze vymáhat, protože ve své podstatě omezují svobodu projevu garantovanou na území ČR čl. 17 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod[1]. Skutečný dopad plnění těchto podmínek by tedy pravděpodobně spočíval v tom, že organizátoři VPvP by se tímto závazkem cítili být vázáni (smluvně s ČPS) a plnili by ho, aniž by jeho neplnění mohlo mít za následek v Kritériích avizované ukončení platnosti schválení VPvP.C.

Účinnost schválení

ČAP zastává v tomto ohledu názor, že podmínění účinnosti schválení VPvP předložením seznamu přijatých frekventantů je podmínkou, kterou ČPS překračuje své pravomoci ve vztahu k organizátorům VPvP, protože požaduje prokázání skutečností, které neslouží k prokázání toho, že absolvent VPvP disponuje znalostmi a kompetencemi nezbytnými pro přijetí do CK. Tato podmínka tedy přesahuje účel, jemuž mají Kritéria sloužit, a ve vztahu k organizátorům VPvP ji proto lze považovat za neoprávněnou, protože není podložena požadavkem Ministerstva zdravotnictví na pořadatele CK[2]

 
D.

Účinnost Kritérií

Stanovená účinnost Kritérií na všechny VPvP zahajované od roku 2018 je problematická v tom, že psychoterapeutické výcviky schválené např. v roce 2016 na dobu 5 let, tj. do roku 2021 by měly být po celou dobu posuzované podle kritérií platných v době jejich schválení a ČPS nemůže jejich schválení jednostranně zrušit tím, že vydá nová Kritéria a psychoterapeutické výcviky, jejichž původní schválení novým Kritériím neodpovídá, prostě „přestane uznávat“.


Takového postupu by se ČPS měla jednoznačně vyvarovat, protože je v rozporu se zákonem. Zrušení platnosti schválení VPvP před uplynutím doby, na niž bylo vydáno, aniž by k němu byl důvod na straně organizátora VPvP spočívající v porušení původně stanovených kritérií, je pak z tohoto důvodu vůči těm, kdo schválení získali, neúčinné.
K tomu blíže:

Vyhlášením kritérií učiní ČPS z hlediska práva tzv. "veřejný příslib", a to konkrétně "Příslib odměny" (viz. ustanovení § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) - odměna v tomto případě spočívá v tom, že absolventi výcviku mají jistotu přijetí do CK, pokud o ně požádají a splní všechny další podmínky přijetí. S ohledem na zákonnou úpravu Příslibu odměny a postup schvalování VPvP mají nárok na tuto "odměnu" všichni organizátoři VPvP, jejichž VPvP byl schválen podle vyhlášených podmínek, a to po celou dobu, na kterou bylo schválení provedeno.

Na základě Příslibu odměny (který ČPS vyhlášením kritérií učiní) je totiž schválením VPvP mezi ČPS a organizátorem uzavřena smlouva na dobu určitou (kde na jedné straně stojí závazek organizátora dodržovat deklarované kvality VPvP a na druhé straně stojí závazek ČPS přijmout absolventy VPvP do CK, pokud se přihlásí a splní i ostatní podmínky přijetí). Takovou smlouvu nemůže ČPS kdykoliv jednostranně zrušit, protože podle zákonných ustanovení platí, že příslib je možné odvolat jen před provedením úkonu, tj. v této věci pouze do doby, než někdo předloží doklad o splnění požadovaných podmínek.

Odvolat jej tedy ČPS už určitě nemůže, ve vztahu k organizátorům VPvP, kteří předložili a prokázali splnění podmínek a jejich VPvP byl schválen. Odvolání příslibu vůči nim není účinné. Proto každý VPvP, který byl v minulosti schválen na určitou dobu, musí být po tuto dobu posuzován podle kritérií platných v době jeho schválení, a ČPS proto nemůže odmítnout přijmout absolventy těchto VPvP z důvodu, že VPvP nesplňuje Kritéria vydaná v květnu 2017.

Pokud by ČPS přesto takto postupovala, bude vůči ní soudně vymahatelné splnění příslibu (bude muset absolventy přijmout), popř. jí bude uloženo, aby nahradila újmu, kterou nedodržením slibu způsobila (náhrada nákladů a ušlého zisku organizátora VPvP, náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s nedodržením příslibu – tj. náklady, které byl organizátor nucen vyplatit na náhradě škody nepřijatým absolventům).  


Pro úplnost ještě třeba dodat, že vzhledem k tomu, že smlouva, která je uzavřena mezi ČPS a organizátorem VPvP na základě schválení VPvP, je smlouvou na dobu určitou, nemůže ji ČPS ani vypovědět, protože smlouvu uzavřenou na dobu určitou lze vypovědět jen z důvodů sjednaných ve smlouvě, a protože žádné takové podmínky při jejím vzniku nebyli sjednány, neexistují. Smlouva tedy zanikne jen uplynutím doby, na kterou byla uzavřena (nebo dohodou smluvních stran).

 

S ohledem na shora uvedené ČAP nepovažuje Kritéria vydaná ČPS v květnu 2017 za přijatelná a nedoporučuje organizátorům VPvP na jejich základě žádat o schválení vzdělávacího programu v psychoterapii pro klinické psychology, protože je po nich v rámci Kritérií vyžadováno plnění i takových podmínek, které nejsou podloženy požadavkem Ministerstva zdravotnictví na pořádání CK a přesahují tedy rámec účelu, pro nějž jsou Kritéria vydávána, čímž žadatele o schválení VPvP neoprávněně nadměrně zatěžují, aniž by k takovému zatížení byl ospravedlnitelný zákonem podložený důvod.

V Praze dne 31. srpna 2017

 

[1] Článek 17 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod:
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

[2] podobně jako podmínka stanovená v části A Kritérií – bod 10 – viz. výše

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.