Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Čestné členství v ČAP

Od roku 2018 jsme se rozhodli nabídnout významným představitelům české psychoterapie čestné členství v ČAP. Je pro nás ctí, že se tyto kolegyně a kolegové přihlásili k myšlence psychoterapie jako samostatné profese a přidali se k ČAP. 


Ing. Věra Roubalová Kostlánová

Věra Roubalová (*12.11.1947) je psychoterapeutka, sociální pracovnice, někdejší disidentka, jedna z poslední trojice mluvčích Charty 77. V roce 2010 byla Věře Roubalové udělena Cena Paměti národa jako účastnici odboje a odporu proti komunismu.

Ona i její rodina byli pronásledováni nejdříve nacistickým a následně komunistickým režimem. Vystudovala střední průmyslovou školu a poté strojní fakultu na ČVUT.

Od roku 1989 se začala vzdělávat v oboru sociální práce, v psychoterapii a v supervizi. Získala osvědčení v různých výcvikových a výukových programech. V letech 1997 – 2001 absolvovala výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze a v roce 2006 výcvik v integrativní supervizi Českého institutu pro supervizi (ČIS).

Svoji práci zasvětila pomáhání uprchlíkům a hlavně ženám uprchlým ze zemí postižených válkou. Supervidovala práci mnoha nevládních organizací. Provozuje psychoterapeutickou praxi, od roku 2022 pomáhá příchozím z Ukrajiny.

Dále se věnuje terapii transgeneračního přenosu traumatu holocaustu. Od roku 1997 vedla s Helenou Klímovou klientskou skupinu „Rodiny po holocaustu“. S Doc. MUDr. Václavem Mikotou a později s MUDr. Vladimírem Singerem vedla psychoterapeutický výcvik v prevenci a léčbě traumatu v Rafael institutu.

Od r. 2003 je držitelkou mezinárodního certifikátu uděleného UNHCR za přínos v posilování práv uprchlických žen a v prosazování rovnosti pohlaví (Certificate of Recognition UNHCR for Contributions towards the Empowerment of Refugee Women and the Promotion of Gender Equality).

V roce 2007 byl o jejím životě natočen díl dokumentárního seriálu Ženy Charty ’77 v režii Olgy Sommerové.


prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Tomáš Řiháček (*23.9.1978) vystudoval psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 2008 dokončil postgraduální doktorandské studium, v roce 2018 se habilitoval z obecné psychologie. V roce 2023 byl jmenován profesorem. Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii dokončil v roce 2009 v IVGT v Praze.

Pracoval v rodinné a manželské poradně v Brně, v letech 2012 – 2020 provozoval soukromou psychoterapeutickou praxi. Nyní působí na katedře psychologie Masarykovy univerzity v Brně, v současnosti jako zástupce vedoucího katedry. Je členem redakční rady časopisu Psychoterapie: Praxe – Inspirace – Konfrontace.

Dále je členem týmu Centra pro výzkum psychoterapie na katedře psychologie FSS MU, kde pracuje na realizaci výzkumných projektů, stejně jako propojování světa výzkumu a praxe v oblasti psychoterapie a poradenství. V roce 2019 udělila Česká asociace pro psychoterapii Centru za jeho dosavadní činnost ocenění Drahokam české psychoterapie.PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Roman Hytych (*1975) absolvoval magisterské a postgraduální studium psychologie na FSS MU v Brně. V roce 2001 dokončil svůj psychoterapeutický výcvik v satiterapii. Díky své zkušenosti s meditační praxí vyučuje meditační techniky založené na rozvoji všímavosti.

Ve své psychoterapeutické praxi v Brně nabízí kromě psychoterapie dospělých, dospívajících a dětí také koučing, nácvik relaxačních technik a supervizi.

Dále působí na postu odborného asistenta katedry psychologie Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje kulturní antropologii, úvod do kvalitativního výzkumu, etiku v práci psychologa, metodologii psychologie, psychoterapi, mindfulness in psychotherapy, psychotherapy: theory, practise and research a další předměty.

Věnuje se vědecké činnosti a je zakládajícím členem Centra pro výzkum psychoterapie při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Od roku 2007 je redaktorem časopisu Psychoterapie: Praxe – Inspirace – Konfrontace. Od roku 2011 byl jejím šéfredaktorem, v roce 2023 je zástupcem šéfredaktora.


PhDr. Jan Holeyšovský

Jan Holeyšovský (*1950) je psycholog, psychoterapeut, supervizor, také kouč a instruktor zážitkové pedagogiky přírodě, původně Pražák, posledních 20 let vesničan.

Studium psychologie na FFUK v Praze absolvoval v roce 1979. V letech 1990 - 1994 prošel Evropským výcvikovým programem v PCA psychoterapii a poradenství v Bratislavě, výcvik byl garantován Person Centered Approach Institutem v Luganě. Dále se vycvičil v integrativní supervizi (ČIS, Praha, 2006), v Open Space Training Programu (Open Space Institut, Denmark, 2005) a v Collaborative Planning and Meeting Managementu (Interaction Associates, San Francisco, 1993).

Působí jako neklinický psychoterapeut v Terapeutickém centru Cetera a jako supervizor v sociálních službách a ve zdravotnictví. Je zakládajícím členem, lektorem výcviků a supervizorem PCA Institutu Praha.
V České asociaci pro psychoterapii byl do roku 2021 předsedou odborné rady ČAP. Nyní po letech opět působí v Prázdninové škole Lipnice.

Zajímá ho především člověk ve vztahu k sobě a k druhým lidem. Na své životní pouti se potkal s „na člověka zaměřeným přístupem Carla Rogerse“ již v rámci svého výcviku v SUR, a to pod vedením Tondy Šimka a Lenky Kalousové.


Beate Albrich

Beate Albrich (1964) je arteterapeutka, psychoterapeutka, školitelka psychosociální rehabilitace, supervizorka, mentoring supervizorka a senior-lektorka psychoterapie a arteterapie. 

Od 1992 - 2008 pracovala v denním sanatoriu Fokusu Praha a  v letech 1996-2002 jako ředitelka denního sanatoria. V roce 2002 založila ateliér Extraart specializovaný na kreativní terapie. Od roku 2008 vede soukromou psychoterapeutickou praxi. 

Beate je autorkou řady odborných článků, vzdělávacích cyklů a projektů v oblasti duševního zdraví. Vystudovala dějiny umění a divadelní vědu v Mnichově. Založila projekt Cirkus Bombasticko Fokus a je členkou České arteterapeutické asociace, Evropské asociace supervizorů, Asociace dramaterapeutů České republiky.

Specializuje se na duševní zdraví a komunitní péči, individuální a skupinou psychoterapii a arteterapii a vzdělává v oblasti psychoterapie a arteterapie.


Mgr. Ivan Úlehla

Ivan Úlehla (*18.4.1951) je psycholog, psychoterapeut, československý politik, pedagog, supervizor.

Věnuje se systemické psychoterapii, je spoluzakladatelem Institutu pro systemickou zkušenost, dnes GI systém s.r.o., kde působí jako psychoterapeut a garant výcviků systemické, či chcete-li konstruktivistické psychoterapie.

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1978-1992 pracoval jako psycholog a rodinný a manželský poradce v Písku. V roce 1990 těsně po sametové revoluci usedl do Federálního shromáždění, kde setrval až do svobodných voleb v roce 1990.

Vyučoval na katedře sociální práce na Filozofické fakultě v Praze. Publikoval známou učebnici metod sociální práce Umění pomáhat, ze které čerpalo mnoho studentů.

Je spoluzakladatelem České asociace pro psychoterapii.

Nyní opět zpět v Písku provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

Řídí se heslem "Utluču tě svojí spoluprací...". Funguje to, říkáme my ostatní.


Mgr. Helena Klímová 

Helena Klímová (*3.2.1937) je psychoanalytická psychoterapeutka, skupinová analytička a publicistka. Promovala na Univerzitě Karlově v r. 1960 na oboru filologie a v letech 1962–1968 pracovala a publikovala jako redaktorka Literárních novin. 

Od počátku 70. let absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, rodinné terapie, muzikoterapie, a výcviky v individuální a skupinové psychoanalýze. Pravidelně se účastní a vede large-group na různých platformách.

Vedle praxe psychoterapeutické se od počátku profesionální dráhy podílí na občanském životě společnosti publikační činností a dobrovolnou prací v občanských sdruženích. Věnuje se terapii transgeneračního přenosu traumatu obětí Holocaustu. Je lektorka psychoterapeutických výcviků a členkou mnoha odborných psychoterapeutických společností.

Je 64 let setrvale vdaná, má 2 děti, 4 vnoučata, 2 pravnuky.


PhDr. Jaroslav Šturma

Jaroslav Šturma (*23.11.1944) je český psychoterapeut, dětský klinický a poradenský psycholog a supervizor. Od roku 1991 vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku.V průběhu let publikoval a přednášel u nás i v zahraničí, je autorem řady učebních textů z dětské psychologie a psychopatologie (např. Říčan, Krejčířová a kol.: Dětská klinická psychologie), je spoluautorem příručky k Testu kresby postavy. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V lednu 2003 mu byla udělena za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí Sonnenschein-Medaile. V prosinci 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.  


MUDr. Jiří Krombholz (†2023)

Jiří Krombholz (*1940) byl český psychoterapeut, supervizor a ambulantní psychiatr. Narodil se roku 1940 v Praze, absolvoval fakultu dětského lékařství, krátce poté pracoval jako pediatr, zhruba rok jako pedopsychiatr a poté přešel na dospělou psychiatrii. Působil také jako soudní znalec. Absolvoval základní psychoterapeutický výcvik v systému SUR (7 let ve skupině dr. Urbana, pod supervizí doc. Skály a prim. Rubeše). Spolu s Jaroslavem Šturmou byl vedoucím výcvikových komunit. Absolvoval také (v 60 letech) základní uměleckou školu, obor lesní roh, zajímal se o psychopatologii ve výtvarném projevu a uspořádal několik výstav prací pacientů.


Dr. Jitka Vodňanská

Jitka Vodňanská (*12.11.1944) je psychoterapeutka, lektorka a supervizorka. Psychoterapeutka individuální, skupinové, rodinné terapie a terapie orientované na tělo (biosyntéza). Supervizorka integrované supervize. Výcviková lektorka skupinové psychoterapie, rodinné terapie a supervize.

Od roku 1990 se mj. věnuje meditaci vipassaná - meditaci vhledu a jezdí každý rok na 2-4 měsíční meditační retreaty do asijských klášterů.


PhDr. Olga Marlinová (†2020)

Olga Marlinová (*21.8.1937) byla česká psychoterapeutka a psychoanalytička. Vystudovala klinickou psychologii na FFKU v Praze. Po emigraci do USA absolvovala psychoanalytický výcvik na William Alanson White Institutu v New Yorku (1968 - 1973),  výcvik v analytické skupinové terapii na Postgraduálním centru duševního zdraví v New Yorku (1982) a výcvik v supervizi a konzultacích na Postgraduálním centru duševního zdraví v New Yorku (1985). Členství : IPA, Americká Psychoanalytická Asociace, Group Psychoanalytic Society, ČSPAP, ČAP.

Měla soukromou praxi na Manhattanu, zabývala se výukou a supervizí. Po návratu do vlasti (1994) vyučovala psychoanalýzu a klinickou psychologii na Katedře psychologie Filosofické fakulty Karlovy Univerzity, vedla výcvikové a supervizní skupiny pro psychoterapeuty a přednášela na finských univerzitách.


PhDr. Gabriela Langošová

Gabriela Langošová (*2.10.1950) je psychoterapeutka, lektorka a supervizorka. Do revoluce pracovala jako dětská psychoterapeutka na těchto pracovištích: Detská fakultná nemocnica Bratislava a Pedagogicko – psychologická poradňa Bratislava. V letech 1991 - 1992 působila jako poradce v Sekci pro lidská práva Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 1992 se pohybuje ve třech profesních rovinách: soukromá psychoterapeutická praxe, lektorka ve skupinových psychoterapeutických výcvicích, supervizorka a teaching supervizorka EAS.


Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Kamil Kalina (* 5. 7. 1945, Praha) je český psychoterapeut, vysokoškolský pedagog, psychiatr, adiktolog a psycholog. Po sametové revoluci politik za OF a ODS. Pracuje na Klinice adiktologie 1. LF UK a v nestátní organizaci SANANIM. Je místopředsedou správní rady Institutu SUR a členem ČPtS. V ČAP působí jako člen Odborné rady. 


PhDr. Věra Břicháčková

Věra Břicháčková (* 14. 2. 1936) je česká psychoterapeutka, psycholožka a soudní znalkyně. Vystudovala  psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, Psychoanalytický výcvik (MUDr. L. Haas, MUDr. O. Kučera). Jako psycholožka pracovala v Ambulanci dospělé a dětské psychiatrie v Praze 9 a Praze 6, vedla Pracovní výcvikovou skupinu v Praze 9 – Klíčov (dnes VÚ a SVP Klíčov) a výcvikovou skupinu v DS Palata. Pracovala jako soudní znalkyně v oboru zdravotnictví, klinická psychologie a psychiatrie na odboru Zdravotnictví Městského a Krajského soudu v Praze.

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software