Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Čestné členství v ČAP

Od roku 2018 jsme se rozhodli nabídnout významným představitelům české psychoterapie čestné členství v ČAP. Je pro nás ctí, že se tyto kolegyně a kolegové přihlásili k myšlence psychoterapie jako samostatné profese a přidali se k ČAP. 


PhDr. Věra Břicháčková

Věra Břicháčková (* 14. 2. 1936) je česká psychoterapeutka, psycholožka a soudní znalkyně. Vystudovala  psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, Psychoanalytický výcvik (MUDr. L. Haas, MUDr. O. Kučera). Jako psycholožka pracovala v Ambulanci dospělé a dětské psychiatrie v Praze 9 a Praze 6, vedla Pracovní výcvikovou skupinu v Praze 9 – Klíčov (dnes VÚ a SVP Klíčov) a výcvikovou skupinu v DS Palata. Pracovala jako soudní znalkyně v oboru zdravotnictví, klinická psychologie a psychiatrie na odboru Zdravotnictví Městského a Krajského soudu v Praze.


PhDr. Gabriela Langošová

Gabriela Langošová (*2.10.1950) je psychoterapeutka, lektorka a supervizorka. Do revoluce pracovala jako dětská psychoterapeutka na těchto pracovištích: Detská fakultná nemocnica Bratislava a Pedagogicko – psychologická poradňa Bratislava. V letech 1991 - 1992 působila jako poradce v Sekci pro lidská práva Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 1992 se pohybuje ve třech profesních rovinách: soukromá psychoterapeutická praxe, lektorka ve skupinových psychoterapeutických výcvicích, supervizorka a teaching supervizorka EAS.


PhDr. Olga Marlinová (†2020)

Olga Marlinová (*21.8.1937) byla česká psychoterapeutka a psychoanalytička. Vystudovala klinickou psychologii na FFKU v Praze. Po emigraci do USA absolvovala psychoanalytický výcvik na William Alanson White Institutu v New Yorku (1968 - 1973),  výcvik v analytické skupinové terapii na Postgraduálním centru duševního zdraví v New Yorku (1982) a výcvik v supervizi a konzultacích na Postgraduálním centru duševního zdraví v New Yorku (1985). Členství : IPA, Americká Psychoanalytická Asociace, Group Psychoanalytic Society, ČSPAP, ČAP.

Měla soukromou praxi na Manhattanu, zabývala se výukou a supervizí. Po návratu do vlasti (1994) vyučovala psychoanalýzu a klinickou psychologii na Katedře psychologie Filosofické fakulty Karlovy Univerzity, vedla výcvikové a supervizní skupiny pro psychoterapeuty a přednášela na finských univerzitách.


Dr. Jitka Vodňanská

Jitka Vodňanská (*2.11.1944) je psychoterapeutka, lektorka a supervizorka. Psychoterapeutka individuální, skupinové, rodinné terapie a terapie orientované na tělo (biosyntéza). Supervizorka integrované supervize. Výcviková lektorka skupinové psychoterapie, rodinné terapie a supervize.

Od roku 1990 se mj. věnuje meditaci vipassaná - meditaci vhledu a jezdí každý rok na 2-4 měsíční meditační retreaty do asijských klášterů.


Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Kamil Kalina (* 5. 7. 1945, Praha) je český psychoterapeut, vysokoškolský pedagog, psychiatr, adiktolog a psycholog. Po sametové revoluci politik za OF a ODS. Pracuje na Klinice adiktologie 1. LF UK a v nestátní organizaci SANANIM. Je místopředsedou správní rady Institutu SUR a členem ČPtS. V ČAP působí jako člen Odborné rady. 


MUDr. Jiří Krombholz

Jiří Krombholz (*1940) je český psychoterapeut, supervizor a ambulantní psychiatr. Narodil se roku 1940 v Praze, absolvoval fakultu dětského lékařství, krátce poté pracoval jako pediatr, zhruba rok jako pedopsychiatr a poté přešel na dospělou psychiatrii. Působil také jako soudní znalec. Absolvoval základní psychoterapeutický výcvik v systému SUR (7 let ve skupině dr. Urbana, pod supervizí doc. Skály a prim. Rubeše). Spolu s Jaroslavem Šturmou je vedoucím výcvikových komunit, nyní již po sedmé. Je ženatý, jeho syn je psychiatr, dcera vystudovala anglistiku. Absolvoval také (v 60 letech) základní uměleckou školu, obor lesní roh, zajímá se o psychopatologii ve výtvarném projevu a uspořádal několik výstav prací pacientů.


PhDr. Jaroslav Šturma

Jaroslav Šturma (*23.11.1944) je český psychoterapeut, dětský klinický a poradenský psycholog a supervizor. Od roku 1991 vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku.V průběhu let publikoval a přednášel u nás i v zahraničí, je autorem řady učebních textů z dětské psychologie a psychopatologie (např. Říčan, Krejčířová a kol.: Dětská klinická psychologie), je spoluautorem příručky k Testu kresby postavy. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V lednu 2003 mu byla udělena za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí Sonnenschein-Medaile. V prosinci 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.  


Mgr. Helena Klímová 

Helena Klímová (*3.2.1937) je psychoanalytická psychoterapeutka, skupinová analytička a publicistka. Promovala na Univerzitě Karlově v r. 1960 na oboru filologie a v letech 1962–1968 pracovala a publikovala jako redaktorka Literárních novin. 

Od počátku 70. let absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, rodinné terapie, muzikoterapie, a výcviky v individuální a skupinové psychoanalýze. Pravidelně se účastní a vede large-group na různých platformách.

Vedle praxe psychoterapeutické se od počátku profesionální dráhy podílí na občanském životě společnosti publikační činností a dobrovolnou prací v občanských sdruženích. Věnuje se terapii transgeneračního přenosu traumatu obětí Holocaustu. Je lektorka psychoterapeutických výcviků a členkou mnoha odborných psychoterapeutických společností.

Je 64 let setrvale vdaná, má 2 děti, 4 vnoučata, 2 pravnuky.


Beate Albrich

Beate Albrich (1964) je arteterapeutka, psychoterapeutka, školitelka psychosociální rehabilitace, supervizorka, mentoring supervizorka a senior-lektorka psychoterapie a arteterapie. 

Od 1992 - 2008 pracovala v denním sanatoriu Fokusu Praha a  v letech 1996-2002 jako ředitelka denního sanatoria. V roce 2002 založila ateliér Extraart specializovaný na kreativní terapie. Od roku 2008 vede soukromou psychoterapeutickou praxi. 

Beate je autorkou řady odborných článků, vzdělávacích cyklů a projektů v oblasti duševního zdraví. Vystudovala dějiny umění a divadelní vědu v Mnichově. Založila projekt Cirkus Bombasticko Fokus a je členkou České arteterapeutické asociace, Evropské asociace supervizorů, Asociace dramaterapeutů České republiky.

Specializuje se na duševní zdraví a komunitní péči, individuální a skupinou psychoterapii a arteterapii a vzdělává v oblasti psychoterapie a arteterapie.


Mgr. Ivan Úlehla

Ivan Úlehla (*18.4.1951) je psycholog, psychoterapeut, československý politik, pedagog, supervizor.

Věnuje se systemické psychoterapii, je spoluzakladatelem Institutu pro systemickou zkušenost, dnes GI systém s.r.o., kde působí jako psychoterapeut a garant výcviků systemické, či chcete-li konstruktivistické psychoterapie.

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1978-1992 pracoval jako psycholog a rodinný a manželský poradce v Písku. V roce 1990 těsně po sametové revoluci usedl do Federálního shromáždění, kde setrval až do svobodných voleb v roce 1990.

Vyučoval na katedře sociální práce na Filozofické fakultě v Praze. Publikoval známou učebnici metod sociální práce Umění pomáhat, ze které čerpalo mnoho studentů.

Je spoluzakladatelem České asociace pro psychoterapii.

Nyní opět zpět v Písku provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

Řídí se heslem "Utluču tě svojí spoluprací...". Funguje to, říkáme my ostatní.


PhDr. Jan Holeyšovský

Jan Holeyšovský (*1950) je psycholog, psychoterapeut, supervizor, také kouč a instruktor zážitkové pedagogiky přírodě, původně Pražák, posledních 20 let vesničan.

Studium psychologie na FFUK v Praze absolvoval v roce 1979. V letech 1990 - 1994 prošel Evropským výcvikovým programem v PCA psychoterapii a poradenství v Bratislavě, výcvik byl garantován Person Centered Approach Institutem v Luganě. Dále se vycvičil v integrativní supervizi (ČIS, Praha, 2006), v Open Space Training Programu (Open Space Institut, Denmark, 2005) a v Collaborative Planning and Meeting Managementu (Interaction Associates, San Francisco, 1993).

Působí jako neklinický psychoterapeut v Terapeutickém centru Cetera a jako supervizor v sociálních službách a ve zdravotnictví. Je zakládajícím členem, lektorem výcviků a supervizorem PCA Institutu Praha.
V České asociaci pro psychoterapii byl do roku 2021 předsedou odborné rady ČAP. Nyní po letech opět působí v Prázdninové škole Lipnice.

Zajímá ho především člověk ve vztahu k sobě a k druhým lidem. Na své životní pouti se potkal s „na člověka zaměřeným přístupem Carla Rogerse“ již v rámci svého výcviku v SUR, a to pod vedením Tondy Šimka a Lenky Kalousové.PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Roman Hytych (*1975) absolvoval magisterské a postgraduální studium psychologie na FSS MU v Brně. V roce 2001 dokončil svůj psychoterapeutický výcvik v satiterapii. Díky své zkušenosti s meditační praxí vyučuje meditační techniky založené na rozvoji všímavosti.

Ve své psychoterapeutické praxi v Brně nabízí kromě psychoterapie dospělých, dospívajících a dětí také koučing, nácvik relaxačních technik a supervizi.

Dále působí na postu odborného asistenta katedry psychologie Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje kulturní antropologii, úvod do kvalitativního výzkumu, etiku v práci psychologa, metodologii psychologie, psychoterapi, mindfulness in psychotherapy, psychotherapy: theory, practise and research a další předměty.

Věnuje se vědecké činnosti a je zakládajícím členem Centra pro výzkum psychoterapie při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Od roku 2007 je redaktorem časopisu Psychoterapie: Praxe – Inspirace – Konfrontace. Od roku 2011 byl jejím šéfredaktorem, v roce 2023 je zástupcem šéfredaktora.


Ing. Věra Roubalová Kostlánová

Věra Roubalová (*12.11.1947) je psychoterapeutka, sociální pracovnice, někdejší disidentka, jedna z poslední trojice mluvčích Charty 77. V roce 2010 byla Věře Roubalové udělena Cena Paměti národa jako účastnici odboje a odporu proti komunismu.

Ona i její rodina byli pronásledováni nejdříve nacistickým a následně komunistickým režimem. Vystudovala střední průmyslovou školu a poté strojní fakultu na ČVUT.

Od roku 1989 se začala vzdělávat v oboru sociální práce, v psychoterapii a v supervizi. Získala osvědčení v různých výcvikových a výukových programech. V letech 1997 – 2001 absolvovala výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze a v roce 2006 výcvik v integrativní supervizi Českého institutu pro supervizi (ČIS).

Svoji práci zasvětila pomáhání uprchlíkům a hlavně ženám uprchlým ze zemí postižených válkou. Supervidovala práci mnoha nevládních organizací. Provozuje psychoterapeutickou praxi, od roku 2022 pomáhá příchozím z Ukrajiny.

Dále se věnuje terapii transgeneračního přenosu traumatu holocaustu. Od roku 1997 vedla s Helenou Klímovou klientskou skupinu „Rodiny po holocaustu“. S Doc. MUDr. Václavem Mikotou a později s MUDr. Vladimírem Singerem vedla psychoterapeutický výcvik v prevenci a léčbě traumatu v Rafael institutu.

Od r. 2003 je držitelkou mezinárodního certifikátu uděleného UNHCR za přínos v posilování práv uprchlických žen a v prosazování rovnosti pohlaví (Certificate of Recognition UNHCR for Contributions towards the Empowerment of Refugee Women and the Promotion of Gender Equality).

V roce 2007 byl o jejím životě natočen díl dokumentárního seriálu Ženy Charty ’77 v režii Olgy Sommerové.


prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Tomáš Řiháček (*23.9.1978) vystudoval psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 2008 dokončil postgraduální doktorandské studium, v roce 2018 se habilitoval z obecné psychologie. V roce 2023 byl jmenován profesorem. Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii dokončil v roce 2009 v IVGT v Praze.

Pracoval v rodinné a manželské poradně v Brně, v letech 2012 – 2020 provozoval soukromou psychoterapeutickou praxi. Nyní působí na katedře psychologie Masarykovy univerzity v Brně, v současnosti jako zástupce vedoucího katedry. Je členem redakční rady časopisu Psychoterapie: Praxe – Inspirace – Konfrontace.

Dále je členem týmu Centra pro výzkum psychoterapie na katedře psychologie FSS MU, kde pracuje na realizaci výzkumných projektů, stejně jako propojování světa výzkumu a praxe v oblasti psychoterapie a poradenství. V roce 2019 udělila Česká asociace pro psychoterapii Centru za jeho dosavadní činnost ocenění Drahokam české psychoterapie.

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software