Log in


Čestné členství v ČAP

V roce 2018 jsme se rozhodli nabídnout významným představitelům české psychoterapie čestné členství v ČAP. Je pro nás ctí, že se tito kolegové přihlásili k myšlence psychoterapie jako samostatné profese a stali se členy ČAP. 

PhDr. Věra Břicháčková

Věra Břicháčková (* 14. 2. 1936) je česká psychoterapeutka, psycholožka a soudní znalkyně. Vystudovala  psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, Psychoanalytický výcvik (MUDr. L. Haas, MUDr. O. Kučera). Jako psycholožka pracovala v Ambulanci dospělé a dětské psychiatrie v Praze 9 a Praze 6, vedla Pracovní výcvikovou skupinu v Praze 9 – Klíčov (dnes VÚ a SVP Klíčov) a výcvikovou skupinu v DS Palata. Pracovala jako soudní znalkyně v oboru zdravotnictví, klinická psychologie a psychiatrie na odboru Zdravotnictví Městského a Krajského soudu v Praze.

PhDr. Hana Junová (†2021)

Hana Junová (*11. 7. 1937) byla česká psychoterapeutka a supervizorka. Po ukončení studia jednooborové psychologie na filosofické fakultě UK pracovala 30 let na jediném pracovišti, které se v průběhu let proměňovalo (psychiatrické oddělení - Odbočka pro rehabilitaci neuróz v Lobči - Denní sanatorium Horní Palata), ale stále patřilo pod Fakultní nemocnici v Praze 2. Od r. 1990 až do odchodu do důchodu přednášela jako odborná asistentka na katedře psychologie FF UK, působila také na pedagogické fakultě, AMU- katedra neverbálního divadla a na 1. lékařské fakultě UK - katedře psychologie. 

PhDr. Gabriela Langošová

Gabriela Langošová (*2.10.1950) je psychoterapeutka, lektorka a supervizorka. Do revoluce pracovala jako dětská psychoterapeutka na těchto pracovištích: Detská fakultná nemocnica Bratislava a Pedagogicko – psychologická poradňa Bratislava. V letech 1991 - 1992 působila jako poradce v Sekci pro lidská práva Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 1992 se pohybuje ve třech profesních rovinách: soukromá psychoterapeutická praxe, lektorka ve skupinových psychoterapeutických výcvicích, supervizorka a teaching supervizorka EAS.

PhDr. Olga Marlinová (†2020)

Olga Marlinová byla česká psychoterapeutka a psychoanalytička. Vystudovala klinickou psychologii na FFKU v Praze. Po emigraci do USA absolvovala psychoanalytický výcvik na William Alanson White Institutu v New Yorku (1968 - 1973),  výcvik v analytické skupinové terapii na Postgraduálním centru duševního zdraví v New Yorku (1982) a výcvik v supervizi a konzultacích na Postgraduálním centru duševního zdraví v New Yorku (1985). Členství : IPA, Americká Psychoanalytická Asociace, Group Psychoanalytic Society, ČSPAP, ČAP.

Měla soukromou praxi na Manhattanu, zabývala se výukou a supervizí. Po návratu do vlasti (1994) vyučovala psychoanalýzu a klinickou psychologii na Katedře psychologie Filosofické fakulty Karlovy Univerzity, vedla výcvikové a supervizní skupiny pro psychoterapeuty a přednášela na finských univerzitách.

Dr. Jitka Vodňanská

Jitka Vodňanská (*2.11.1944) je psychoterapeutka, lektorka a supervizorka. Psychoterapeutka individuální, skupinové, rodinné terapie a terapie orientované na tělo (biosyntéza). Supervizorka integrované supervize. Výcviková lektorka skupinové psychoterapie, rodinné terapie a supervize.

Od roku 1990 se mj. věnuje meditaci vipassaná - meditaci vhledu a jezdí každý rok na 2-4 měsíční meditační retreaty do asijských klášterů.

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Kamil Kalina (* 5. července 1945, Praha) je český psychoterapeut, vysokoškolský pedagog, psychiatr, adiktolog a psycholog. Po sametové revoluci politik za OF a ODS. Pracuje na Klinice adiktologie 1. LF UK a v nestátní organizaci SANANIM. Je místopředsedou správní rady Institutu SUR a členem ČPtS. V ČAP působí jako člen Odborné rady. 

MUDr. Jiří Krombholz

Jiří Krombholz je český psychoterapeut, supervizor a ambulantní psychiatr. Narodil se roku 1940 v Praze, absolvoval fakultu dětského lékařství, krátce poté pracoval jako pediatr, zhruba rok jako pedopsychiatr a poté přešel na dospělou psychiatrii. Působil také jako soudní znalec. Absolvoval základní psychoterapeutický výcvik v systému SUR (7 let ve skupině dr. Urbana, pod supervizí doc. Skály a prim. Rubeše). Spolu s Jaroslavem Šturmou je vedoucím výcvikových komunit, nyní již po sedmé. Je ženatý, jeho syn je psychiatr, dcera vystudovala anglistiku. Absolvoval také (v 60 letech) základní uměleckou školu, obor lesní roh, zajímá se o psychopatologii ve výtvarném projevu a uspořádal několik výstav prací pacientů.

PhDr. Jaroslav Šturma

Jaroslav Šturma je český psychoterapeut, dětský klinický a poradenský psycholog a supervizor. Od roku 1991 vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku.V průběhu let publikoval a přednášel u nás i v zahraničí, je autorem řady učebních textů z dětské psychologie a psychopatologie (např. Říčan, Krejčířová a kol.: Dětská klinická psychologie), je spoluautorem příručky k Testu kresby postavy. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V lednu 2003 mu byla udělena za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí Sonnenschein-Medaile. V prosinci 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.  


O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz


Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software