V ČAP nás je 1341!
Log in

10 DŮVODŮ PROČ zažádat o členství v ČAP

1. Advokační činnostProsazujeme začlenění psychoterapie do právního systému České republiky, aby samostatný výkon profese psychoterapie byl slučitelný s normami EU. Prosazujeme rovné postavení kvalifikovaných psychoterapeutek a psychoterapeutů bez ohledu na to v jakém působí rezortu. Podílíme se na řešení otázek spojených s výkonem psychoterapeutické praxe a s postavením psychoterapeutek a psychoterapeutů ve všech příslušných rezortech, institucích a orgánech.

2. Informační servis: Informujeme pravidelně členskou základnu i odbornou veřejnost o dění na poli psychoterapiePodporujeme otevřenou odbornou diskusi a výměnu informací.

3. Právní zastoupení: Poskytujeme právní poradenství jak v oblasti obecných doporučení týkajících se vedení psychoterapeutické praxe, tak individuálních problémů např. v oblasti živnostenského zákona. 

4. Celoživotní vzdělávání: Nabízíme široké spektrum vzdělávacích možností a příležitostí ke sdílení. Naše akce jsou určené odborníkům ze všech psychoterapeutických oblastí. 

5. Etická komise: Sdružujeme vzdělané a vzdělávající psychoterapeutky a psychoterapeuty, což zvyšuje transparentnost a ochranu pro uživatele psychoterapie. Máme zřízenu Etickou komisi, která přezkoumává podezření na možná pochybení našich členů a může iniciovat kárná řízení.

6. Slevy: Členství v naší asociace opravňuje k získání slev od partnerských organizací (např. portal.cz...) a na vzdělávací akce.

7. Kariérní příležitosti: Členství v ČAP znamená mít možnost realizovat se i v řadě projektů, které souvisejí s výkonem psychoterapie napříč rezorty. Máme několik pracovních skupin, koordinovaných členy Výboru, do kterých je možné se zařadit.

8. Konference: Pravidelně pořádáme konference na vybraná aktuální témata v oblasti výkonu psychoterapie v Česku.

9. Příslušnost: Členstvím v ČAP se zapojujete do živé a pestré skupiny odborníků s rozličným vzděláním, výcvikem a životními zkušenostmi, které spojuje odpovědný přístup k výkonu profese psychoterapeuta. Pravidelně pořádáme pro naše členy informační setkání (on-line), na kterých informujeme o dění v asociaci i v oboru.

10. Spolupráce s pojišťovnami: Od roku 2020 jsou řádní členové ČAP akceptováni jako partneři pro zdravotní pojišťovny v programech zvyšování dostupnosti péče o duševní zdraví.

CHCI SE STÁT ČLENEM

Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software