774 050 413

Otázka, podnět, stížnost

Považujeme za důležité, aby se veřejnost mohla na ČAP obracet v případě otázek, nejasností nebo pochybení při poskytování psychoterapeutických služeb. Veškeré otázky, podněty či stížnosti projednává Odborná rada ČAP (dále jen rada).

Považujeme za důležité, aby se veřejnost mohla na ČAP obracet v případě otázek, nejasností nebo pochybení při poskytování psychoterapeutických služeb. Veškeré otázky, podněty či stížnosti projednává Odborná rada ČAP (dále jen rada).

Proč to děláme?

Psychoterapeuti uvedení v Seznamu psychoterapeutů ČAP se zavázali dodržovat Etický kodex ČAP, který si můžete přečíst zde. Přesto se může stát, že v psychoterapeutické práci dojde k pochybení. Nejde nám o to chyby nedělat nebo se tvářit, že se to nemůže stát. Také nám nejde o to někoho exemplárně potrestat a tím ostatní strašit. Psychoterapeut, který se bojí, Vám nebude užitečný. Jde nám o to se z chyb učit. Aby to bylo možné, potřebujeme se o nich dozvědět.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Položit otázku

Otázka na psychoterapeutickou odbornost, etická pravidla, případně na oprávněnost postupů konkrétního psychoterapeuta.

Odpoví neprodleně přímo pověřený člen rady (odpověď posílá v kopii předsedovi rady). Nemůže-li sám odpovědět, informuje tazatele o dalším postupu, konzultuje jiného odborníka, případně předá dotaz k jednání celé radě. Tazateli poskytne odpověď nejdéle do 30 dnů.

Položit otázku

Zaslat podnět

Podnět pro jednání rady, rozhodnutí o změně pravidel, postupů, případně o doporučení (včetně etických témat).

Pověřený člen rady předá podnět k jednání všem členům rady, předseda rady rozhodne o zařazení bodu na jednání rady. Pověřený člen rady následně (nejdéle do 30 dnů), informuje podávajícího o výsledku jednání či o dalším postupu.

Zaslat podnět

Podat stížnost

Stížnost na neprofesionální nebo neetické jednání konkrétního psychoterapeuta uvedeného v seznamu ČAP (zkontrolovat).

Pověřený člen rady neprodleně potvrdí stěžovateli přijetí stížnosti a informuje jej o dalším postupu. Po dohodě se členy OR na stížnost odpoví vysvětlením nebo zamítnutím a zdůvodněním, pokud je stížnost nerelevantní. V případě relevantní stížnosti předseda informuje ostatní členy rady a zařadí ji na nejbližší jednání rady, případně svolá jednání rady. Rada na tomto jednání rozhodne o složení etického panelu a pověří jej vyšetřením stížnosti.

Etický panel stížnost prošetří, jedná se stěžovatelem a dotyčným členem ČAP, posoudí oprávněnost stížnosti, případně míru provinění. Případ může uzavřít napomenutím, pokud je uzná za postačující sankci. O případu sepíše zprávu a odešle ji OR k rukám pověřeného člena a předsedy. Vyžaduje-li případ silnější sankce ve smyslu stanov, uvede ve zprávě návrh řešení a předá případ zpět OR. OR rozhodne o další sankci ve smyslu stanov a informuje stěžovatele o výsledku stížnosti.

Odvolání
  1. Odvolat se proti rozhodnutí OR či etického panelu může každý účastník jednání: stěžovatel, projednávaný člen ČAP (případně etický panel nebo OR).
  2. Odvolání podává písemně (e-mailem) výboru ČAP.
  3. Výbor ČAP rozhodne o složení odvolacího panelu. Odvolací procedura následuje analogicky.
Etický (odvolací) panel
  1. Je jmenován vždy na prošetření jedné konkrétní kauzy odbornou radou (resp. výborem).
  2. Má tři členy, jeden je jmenován předsedou (člen ČAP?).
  3. Je vybrán z řad členů Etického kolegia ČAP, po prověření jejich nezaujatosti v případu. Členství v panelu se neslučuje s členstvím v jiných strukturách ČAP.

Podat stížnost

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.