774 050 413

Stanovisko AMRP k poskytování psychoterapie

AMRP jako stavovská organizace sdružuje manželské a rodinné poradce a sociální pracovníky, jejichž minimální kvalifikace je dána Zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Mnozí z nich absolvovali dlouhodobé psychoterapeutické výcviky, akreditované ve zdravotnictví (MZ) v souladu s platnou legislativou. Zhruba 2/3 členů asociace pracují v institucích poskytujících psychologickou péči v rámci odborného sociálního poradenství, třetina vykonává svou činnost jako soukromé subjekty.

AMRP samozřejmě respektuje, že psychologové a lékaři, pracující ve zdravotnictví a mající příslušnou kvalifikaci, poskytují psychoterapii jakožto zdravotnický výkon. Současně zastává názor, že psychoterapie jako způsob práce s klientem má široké uplatnění i mimo oblast zdravotnictví, jmenovitě v sociálních službách, kde příslušný zákon uvádí dlouhodobý psychoterapeutický výcvik jako adekvátní vzdělání, ale i v dalších oblastech psychologické práce. Dovolujeme si připomenout, že náš postoj je v souladu se Štrasburskou deklarací psychoterapie z r. 1990.

Proto se také domníváme, že získání závěrečného certifikátu, osvědčujícího úspěšné absolvování dlouhodobého výcviku v určitém psychoterapeutickém směru, zahrnujícího příslušný rozsah teorie, sebezkušenosti i supervize odpovídající legislativním i odborným požadavkům, prezentovaným akreditační komisí, opravňuje držitele tohoto certifikátu k využívání osvojených dovedností – tedy k výkonu psychoterapie.

Skutečnost, že pro výkon psychoterapie mimo oblast zdravotnictví v současné době není samostatná „adekvátní zákonná opora" ( viz článek Mantinely poskytování psychoterapie, Karel Koblic, Psychoterapie č.2/2012, str.135), přece ještě neznamená, že by existující zákonná úprava měla menší platnost a že by erudovaný pracovník nebyl schopen psychoterapii poskytovat. AMRP se ale rovněž hlásí k potřebě další diskuse o jasném vymezení podmínek prohlubování dosažené odbornosti, nutných ke garanci kvality odváděné práce.

Stavovská rada AMRP ČR, o.s., jakožto garant kvality práce svých členů, za stávajících legislativních podmínek zaujímá stanovisko, že členové AMRP mohou poskytovat na svých pracovištích psychoterapii, pokud mají splněnou psychoterapeutickou kvalifikaci, garantovanou příslušným institutem, poskytujícím komplexní psychoterapeutické vzdělání.

Jitka Chmelová za Prezidium AMRP, o.s.

Napiš komentář

Post comment as a guest

0
  • Žádné komentáře nenalezeny

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.