774 050 413

Podpora od státu k omezení hospodářských dopadů opatření proti koronaviru COVID-19

Podpora od státu – k omezení hospodářských dopadů opatření proti koronaviru COVID-19

 - stručně

aktualizováno 6. 11. 2020 – 15.00 hod.

 

Podpora - ministerstvo financí (MF), ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

 

Přehled všech opatření i s podrobnostmi a souvisejícími odkazy zpracován do tabulek na webových stránkách MPO zde - https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

 

Níže uvádíme pouze stručný výčet a základní informace k jednotlivým možnostem podpory. Pro vyčerpávající přehled a více informací využijte odkazu v předchozím odstavci.

 

NOVÉ - Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s. r. o.

 

Finanční správa včera (5. 11. 2020) zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však FS upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude poté veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.

 

- Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně.

 

Aplikaci lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus za ty kalendářní dny v rámci prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (žádost lze podat do 5. 1. 2020) a druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (žádost lze podat do 22. 1. 2020), za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.

 

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů:

- z titulu postavení osoby samostatně výdělečně činné,

- z titulu postavení společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo

- z titulu postavení osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

 

Přesné podmínky žádosti zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020

 

Bonus je určen pro

 1. a) OSVČ, která splní tyto podmínky:
 • Stejně jako na jaře bude platit, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020;
 • „Dohodáři“ budou muset prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců;
 • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí dosud postižených vládními restrikcemi.,
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením(pokud by se později prohlášení ukázalo jako nepravdivé, OSVČ bude povinna zaplatit pokutu ve výši poskytnutého bonusu).
 • o vyplacení bonusu se žádá za jednotlivé dni, žadatel tedy nemusí být omezen ve výkonu činnosti po celé období, za které je možné o vyplacení bonusu požádat.
 1. b) fyzická osoba, která je společníkem s. r. o., splní-li společnost a společník tyto podmínky:
 • společnost, jejímž je společníkem má nejvýše dva společníky - fyzické osoby nebo jsou společníky společnosti jen členové jedné rodiny (rozumí se příbuzní v řadě přímé, manžel a partner podle zákona o registrovaném partnerství) a podíly ve společnosti nejsou představovány kmenovým listem.

 

!!! Dotaci nelze kombinovat s Ošetřovným pro OSVČ !!!

 

EET

 

Vláda rozhodla o odložení účinnosti elektronické evidence tržeb (EET) na leden 2023. EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku. Zákon odkládající elektronickou evidenci by měli poslanci projednat ve stavu legislativní nouze.

 

Povinné odvody SP a ZP– očekává se vývoj.

 

Program ANTIVIRUS C - Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců C více na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

 

Daně

 

NOVÉ – předchozí zůstávají často v platnosti, kompletní přehled na stránkách MPO uvedený shora

 

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem

 

NOVÉ -Finanční podpora pro OSVČ pečující – „ošetřovné pro OSVČ“

 

- dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 400 Kč za každý den OČR

 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely po uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání v souvislosti s péči o dítě do 10 let či handicapovaného člověka, mohou požádat o dotaci v další výzvě z programu COVID – „Ošetřovné“ pro OSVČ. Bude se týkat října s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ji zveřejnilo právě dnes (6. 11. 2020), a to na www.mpo.cz/osetrovneosvc

 

Žádosti bude resort přijímat od pondělí 9. 11. do středy 9. prosince 2020. Dotace za jeden kalendářní den včetně víkendů a svátků, nikoliv však podzimních prázdnin, bude 400 Kč. Za říjen jde celkem o 16 dní, maximálně tak bude moci OSVČ dostat „ošetřovné“ ve výši 6 400 Kč. Žádosti se vyřizují nejrychleji v případě, že přijdou datovou schránkou. MPO je bude přijímat také e-mailem s elektronickým podpisem či poštou.

 

Dotace za jeden kalendářní den včetně víkendů a svátků, nikoliv však prázdnin, bude 400 Kč. Nebude už třeba dokládat potvrzení o uzavření školského zařízení či zařízení sociální péče.

 

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 

 • dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území České republiky z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo

 

 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce COVID-19 (týká se zejména školek, dětských skupin apod.), nebo

 

 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu (podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

 

 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

 

Více také zde: https://www.mesec.cz/clanky/osetrovne-a-dalsi-pomoc-pro-osvc-uz-nejde-kombinovat-s-kompenzacnim-bonusem/

 

!!! Ošetřovné nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona o kompenzačním bonusu. !!!

 

NOVÉ:COVID Nájemné II

 

 • Aktuální informace: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
 • Příspěvek ve výši 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020, tj. 3Q 2020
 • Výzvu 2 MPO zveřejnilo 16. října 2020
 • Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována.
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK.
 • Výchozí alokace prostředků pro Výzvu 2 činila 1,2 mld. Kč. Na základě usnesení vlády byla dne 21. října 2020 navýšena na celkové 3 mld. Kč.
 • Od termínu 21. října 2020, 9:00 hodin je možné žádosti podávat, upravovat i hodnotit. Uvolňování prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace Výzvě 2 Evropskou komisí.
 • Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici ke stažení v příloze. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.
 • Přiznání dotace žadateli není podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatelenájemci

Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná

 

Ochrana nájemců podnikatelských prostor(zákon č. 210/2020 Sb.) – je zakázáno pronajímateli dát nájemci výpověď z nájmu prostoru užívanému k podnikání z důvodu prodlení se zaplacením nájmu, pokud k prodlení došlo v době 12. 3. 2020 – 30. 6. 2020 (dále jen „rozhodná doba“), a pokud nájemce prokáže pronajímateli do 15-ti dnů od prvního prodlení se zaplacením nájmu, že k prodlení došlo v důsledku krizových opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru. Ochranná doba, v níž nemůže být nájemci dána výpověď z důvodu takového prodlení s placením nájemného, běží od 27. 4. 2020 (tj. od účinnosti zákona) do 31. 12. 2020. Nájemci tedy nehrozí výpověď z nájmu podnikatelských prostor z důvodu prodlení s placením nájemného kvůli koronavirovým opatřením, pokud doplatí všechny dluhy vzniklé v rozhodném období vůči pronajímateli do 31. 12. 2020.

V případě, že dluhy neuhradí do konce ochranné doby (do 31. 12. 2020), pronajímatel je oprávněn dát nájemci výpověď i z tohoto důvodu. Výpovědní lhůta pak činí 5 dní.

 

Podpora – ministerstvo práce a sociálních věcí !Zaměstnanci !

V úterý 14. 10. 2020 vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavřené firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd.

 

Podrobnosti k programům jsou dostupné na webové stránce MPSV, včetně metodiky podávání žádostí o vyplacení příspěvků. https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

 

Postup při žádosti o ošetřovné !Zaměstnanci ! z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

 

Podrobné informace zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Další

Datové schránky – i v souvislosti s druhou vlnou mimořádných opatření v souvislosti s COVID jsou od 2. 11. 2020 do konce  nouzového stavu zpřístupněny služby systému datových schránek bezplatně.

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.