774 050 413

Zprávy z ČAP

Psychoterapie v soukromém sektoru je stále blokována

 

Tisková zpráva 13. dubna 2021

Psychoterapie hrazená v rámci systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostupná. Čekací lhůty na psychoterapeutické sezení se pohybují v rámci několika měsíců. Sedm zdravotních pojišťoven vynakládá ročně na individuální, skupinovou či jinou psychoterapii 0,3% (!) svých rozpočtů, v roce 2019 se jednalo o celkem 948mil. Kč.

Psychoterapie představuje vysoce kvalifikovanou službu lidem - nejenom nemocným, ale také lidem v osobních potížích, v konfliktních vztazích nebo motivovaných pro osobnostní růst a zrání. Jedná se o samostatnou profesi nezávislou na psychologii či psychiatrii. Obvykle mají psychoterapeuti nejprve vysokoškolské vzdělání, po němž následuje odborná, vysoce specializovaná - teoretická a praktická příprava, tzv. psychoterapeutický výcvik, následně pak povinné supervize a celoživotní vzdělávání. 

Psychoterapie je vykonávána v mnoha resortech. Jak ve zdravotnictví, tak v poradnách pro manželství a rodinné vztahy, v komunitách pro drogově závislé, ve věznicích, ve školství, v poradnách pro uprchlíky, v krizových centrech pro děti a pro oběti domácího násilí. Odhadem 42,000 klientů ročně si psychoterapii platí v rámci soukromých praxí.

Výkon psychoterapie mimo zdravotnictví je však v Česku právně nejednoznačný.

Plně to ukázala současná pandemie, která více než 1,200 soukromým psychoterapeutům znemožnila osobní setkávání s klienty a odkázala profesi do on-line režimu. Ten je ale mnoha uživatelům nedostupný – ať kvůli nedostatku technických možností, nebo kvůli nedostatku soukromí.

Po několika žádostech o výjimku adresovaných postupně třem ministrům zdravotnictví i premiérovi i po nevyslyšené výzvě ombudsmana, aby byly provozovny soukromé psychoterapeutů znovu otevřené, dochází více než rok po začátku pandemie k částečné nápravě.

Od 12. dubna 2021 mohou otevřít ti psychoterapeuti, kteří podnikají na základě vázané živnosti Psychologické poradenství a diagnostika, tedy jsou vzděláním psychologové. Ostatní psychoterapeuti – i přesto, že mají stejnou psychoterapeutickou průpravu, ale jiné vzdělání – musí nechat provozovny uzavřené.

Česká asociace pro psychoterapii - národní akreditující asociace Evropské asociace pro psychoterapii, která sdružuje více než 600 psychoterapeutů apeluje na stát, aby urychleně podpořil vznik vázané živnosti psychoterapie s jasně danými parametry pro kvalifikované odborníky.

Význam podpory duševního zdraví bude bezpochyby v přicházejících časech ještě dále růst. Psychoterapie s průměrnou úspěšností léčby dosahující až 72% by se měla pro většinu problémů v oblasti duševního zdraví stát první volbou.

 

Kontakt pro média:

Dominika Čechová, M.A.
Členka výboru, sekce Privátní praxe
mob.: 602 735 215
 

Hanka Junová - moudrá a laskavá bytost - zemřela na Bílou sobotu, 3. dubna 2021, ve spánku.

Upřímnou soustrast celé rodině.

 

Jiří Drahota, předseda ČAP

_____________________________

Vzpomínková stránka na Hanku navštívit

Vzpomínka Heleny Klímové přečíst

Rozhovor pro ČAP při udělení čestného členství přečíst

Rozhovor pro Paměť národa přečíst

 

Kde by ČAP a Česká psychoterapeutická společnost mohly najít společný jazyk:

Reakce dr. Jiřího Šimka na dopis ČAP z 13.2.2021.

 

Má profese etika mne naučila několika zákonitostem.

 

  1. a) Zákony fungují jedině, když jsou v souladu s etickým konsenzem ve společnosti. Nebo když s nimi dostatečný počet obyvatel souhlasí.

Příklady: Za první republiky se potraty běžně dělaly, za komunistů jsme všichni rozkrádali veřejný majetek, i když obojí zákony přísně zakazovaly a byly stanoveny vysoké tresty.

V USA v 70. letech a v západní Evropě v 80. letech proběhly celonárodní diskuse o tom, jak změnit vztahy ve zdravotní péči. Teprve potom vznikly příslušné zákony (např. Bioetická konvence v r. 1995).

Proto je dobré, když se napřed vyvine konsenzus, který se pak implementuje do zákonů. Tak vznikly v Evropě (vedle implementace práv pacientů) potratové zákony a v Holandsku legislativa umožňující euthanasii.

 

  1. b) Euroatlantická společnost je postavená na dohodě. Je pěkně vidět (chceme-li), jak po 2. světové válce lidé v demokratických státech postupně zjišťovali, že když se nedohodnou, není pomoci. (Proto vznikla Habermasova diskurzivní etika a Gadamerova kniha „Pravda a metoda“.)

Je to také pěkně vidět na naší současné pandemické krizi. Politici jsou, odborníci jsou, ale chybí širší dohoda mezi nimi všemi. (Jediný, kdo to dnes zmiňuje je bývalý premiér se zkušenostmi z Bruselu Vladimír Špidla.) 

Chceme-li něčeho dosáhnout v oblasti psychoterapie, musíme se my (my!!) dohodnout. 

 

  1. c) Je dobré znát pojmy jako „fait accompli“ nebo „argument exemplárního příkladu“. Zvláště v politické debatě je často užitečné předvést, že určitá věc funguje. Ukázkově to bylo vidět po 1. světové válce, když se malovala nová mapa Evropy.

Dobrou zkušenost jsem udělal v psychoanalytické oblasti. Od 80. let čeští psychoanalytici organizovali svou společnost a výcvikový institut podle vzorů, které znali ze západu, ale bez jakéhokoliv vztahu k existující legislativě. A ejhle, po r. 1990 se model společnost + vzdělávací institut ujal, mnohé psychoterapeutické společnosti tak fungují. A když se objevil problém nějakého legislativního řešení, na tomto základě se stavělo.

 

Co z toho plyne pro nás?

 

Vznikly dvě psychoterapeutické společnosti. Jedna starší, více vázaná na lékařskou obec a na zdravotnictví. Druhá mladší, šířeji pojatá. Mezinárodni společnost (EAP) uznává obě naše společnosti. Není jiné řešení, než dohoda naších dvou společností. Rozdílné důrazy mohou být při dohodě výhodou. Výhodou je i to, že zákony to přímo neřeší.

 

My se musíme dohodnout na

  1. a) Definici psychoterapie bez ohledu na existující zákony. Zákonodárci, kteří tomu nerozumí, nebudou mít jinou možnost, než tuto definici přijmout.

Určitý problém je v části toho termínu - „terapie“. Ale stává se často, že se termín trochu odloučí od původního významu (např. slovo euthanasie dnes není dobrá smrt, ale zabití nemocného lékařem). Ponechme tedy slovo „psychoterapie“ jak je. A dohodněme se, že existuje psychoterapie jako léčba i jako nástroj osobnostního rozvoje (nebo pomoci sociálně slabým).  

 

  1. b) Definici psychoterapeuta. Zde se rýsují dvě možnosti, které se vzájemně nemusí vylučovat.
  2. ba) Psychoterapeut ve zdravotní péči, který musí také splňovat nároky zdravotníků.
  3. bb) Psychoterapeut mimo zdravotnictví.

Pokud vím, psychoterapeuta nemůžeme definovat na základě nějaké školy, ale na základě absolvovaného vzdělání. Vzdělání je samozřejmě vázáno na konkrétní školy, které ale musí naplnit dohodnutá pravidla. Ta stanoví  EAP a dohoda mezi našimi dvěma psychoterapeutickými společnostmi.

 

  1. c) Pak je možné debatovat o tom, jak my budeme akreditovat vzdělávací programy.

Víte, že akreditace sester v Anglii vznikla tak, že společnost sester stanovila podmínky a vydávala příslušné odznáčky? Stát se přidal, když se zjistilo, že to báječně funguje. Stejně lze předpokládat, že i v ČR se stát přidá, když zjistí, že již vybudovaný systém vzdělávání psychoterapeutů funguje.

 

 

 

Bůh chraň české pacienty a české psychoterapeuty, když se nedohodneme.

 

22.2.2021.      Všechno dobré.

 

 

 

 

Výkon činnosti psychoterapeuta v období platnosti krizových opatření vlády

Usnesení Vlády ČR č. 216 (zákaz volného pohybu osob) a č. 217 (oblast maloobchodního prodeje a služeb)

- na období 1. 3. – 21. 3.  2021

 

S ohledem na stávající platná krizová opatření a okolnosti, v nichž se psychoterapeuti i jejich klienti nacházejí, uvádím k dotazu ohledně možnosti výkonu činnosti psychoterapeuta v období platnosti krizových opatření vlády č. 216 a č. 217 následující:

 

Podle krizového opatření vlády č. 217 (zákaz maloobchodního prodeje a služeb) je zakázán výkon všech podnikatelských činností spočívajících v prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění, kromě opatřením stanovených výjimek. Poskytování psychoterapie jako samostatné nezávislé činnosti mezi výjimkami není vyjmenováno, proto je v základu tímto opatřením rovněž zakázáno.

Výjimka uvedená v čl. I. odst. 1. písm u) usnesení č. 217 pro psychodiagnostická vyšetření se týká pouze v textu úzce specifikované výjimky, tedy vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti a za podmínky setkávání ve stejný čas výhradně dvou osob – tj. jednoho poskytovatele služby a jednoho zákazníka.

 

Vzhledem ke specifikům práce psychoterapeuta a mimořádnosti situací, které se v současné době mohou vyskytnout k řešení, je pro tyto mimořádné situace podle mého názoru možno opřít přímou práci s klientem v konkrétních případech jednotlivých klientů rovněž o usnesení Vlády ČR č. 216 (zákaz volného pohybu osob), kde v čl. II. odst. 5, kde se stanoví výjimky ze zákazu volného pohybu osob pro výkon povolání a činnosti sloužící k zajištění

písm. a) řešení krizové situace,

písm. b) ochrany zdraví, včetně dobrovolnické činnosti.

Obě tyto výjimky lze podle mého názoru na výkon přímé práce psychoterapeuta s klienty, jejichž případ nelze řešit online podporou nebo případy, které vzniknou v souvislosti s probíhající COVIDovou krizí, bez dalšího uplatnit. 

 

Samozřejmě je na psychoterapeutovi jako odborníkovi samém, aby posoudil, které klienty, vzhledem k primárnímu zákazu výkonu podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění podle opatření č. 217 má a musí odkázat na poskytování svých služeb online a kterým klientům i přes tento zákaz poskytne podporu osobně na základě krizového opatření č. 216, protože jedině tak jeho podpora pomůže klientovi zvládnout jeho situaci.

Při osobním kontaktu s klienty je samozřejmě povinností psychoterapeuta zajistit dodržování předepsaných a doporučených hygienických opatření tak, aby v maximální možné míře předešel možnosti přenosu viru COVID 19 mezi ním a klientem.

 

V Praze dne 1. března 2021

 

Mgr. Alena Hájková, advokátka

Výboru České psychoterapeutické společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 

Vážený pane předsedo, vážení kolegové,
                                                   
děkujeme za Váš poslední vstřícný dopis. Deklarujete ochotu jednat. Rádi přijímáme. 

 

Pojďme společně k jádru věci. Navrhujeme uspořádat společné jednodenní setkání obou výborů a odborných rad moderované tzv. Poetickou komisí – první etickou komisí České psychoterapeutické společnosti. Jejími členy jsou renomovaní kolegové s všeobecným respektem - Ludmila Trapková, Vladislav Chvála, Jiří Šimek, Marie Pečená, Hana Junová, Marek Vácha, Helena Klímová.

Pojďme si předložit své koncepce a argumentace a společně s třetí stranou hledat východiska. Pojďme se pokusit přemostit trhlinu. Květen či červen jsou k tomu jako stvořené.

 

Nepodkročitelnou podmínkou k jakémukoli dalšímu jednání je respekt k základním faktům. Proto respektujme, prosím, jako společnosti i jako jednotlivci (obzvláště představitelé obou společností) dvě skutečnosti:

  • Jsme společně členy EAP. Její Strasbourská deklarace psychoterapie říká:

           Bod 1: Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním...

           Bod 5: Do výcviku lze vstoupit na základě různé předchozí kvalifikace, zvláště v humanitních a sociálních vědách.
           https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/strasbourg-declaration-on-psychotherapy

 

V takovém případě jsme připraveni k dalšímu jednání viz náš návrh výše.


V úctě

za výbor ČAP
Jirka Drahota, předseda
Zdeněk Macek, první místopředseda

Od pondělí (15. 2. 2021) je na území ČR vyhlášen nouzový stav na základě žádosti předložené vládě ČR zástupci všech krajů, a to na dobu 14 dnů (do 28. 2. 2021). Nově vyhlášený nouzový stav bezprostředně navazuje na dosud platný nouzový stav a s minimálními změnami kopíruje všechna zavedená protikoronavirová opatření platná pro oblast maloobchodu a služeb. Omezení prezenčního setkávání s klienty při poskytování psychoterapeutických služeb tak zůstává zatím v platnosti v nezměněném rozsahu. Pro úplnost je třeba dále uvést, že vzhledem k podmínkám, kterými zástupci krajů svou žádost o vyhlášení dalšího 14-ti denního nouzového stavu podmínili, by mělo dojít do konce vyhlášeného nouzového stavu k nastavení pravidel postupného rozvolnění zavedených krizových opatření tak, aby po jeho skončení (od 1. 3. 2021) bylo možné služby poskytovat při dodržení stanovených hygienických podmínek. Sledujte proto další vývoj situace v přehledech pravidelně přinášených médii.

Strana 1 z 14

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.