774 050 413

Zprávy z ČAP

Vážení kolegové.

 

Česká asociace pro psychoterapii připravila program dalšího vzdělávání pro začínající psychoterapeuty.

 

Vnímáme potřebu podpořit čerstvé absolventy výcviků při jejich vstupu do praxe, zejména ty, kteří začínají pracovat samostatně ať už v rámci své soukromé praxe nebo v rámci pracovišť, kde nemají dostatečnou odbornou individuální podporu.

Mentoring by těmto samostatně pracujícím poskytoval náhradu týmu a odborného vedení.

Zároveň představuje jistou formu kontroly potřebnou pro odpovědnou garanci ČAP.

 

Chceme zdůraznit, že za optimální variantu považujeme to, že psychoterapeuti zahajují svou praxi v rámci zavedeného týmu a mají možnost spolupracovat se zkušenějšími kolegy, kteří jsou jim k dispozici radou i pomocí. Považujeme za součást dobré praxe to, že v počáteční fázi pracuje psychoterapeut v týmu a pod odbornou garancí, což mu usnadňuje sbírání zkušeností, reflexi vlastního profesního orientování a poskytuje jistou ochranu jemu i jeho klientům. Samostatnou praxi vnímáme jako velmi náročnou činnost vhodnou pro zkušené psychoterapeuty, kteří mají vytvořené profesní podpůrné vztahy a mají zkušenost s tím jak v komplikovaných situacích ochránit své klienty i sebe.

 

Jsme si ale vědomi, že vysoká poptávka po terapií vede k tomu, že vzniká řada pracovišť, která potřebnou odbornou podporu začínajícím psychoterapeutům neposkytuje.

Program mentoringu by měl napomoci řešení této situace, čerstvým absolventům výcviků poskytnout další možnost učení, podpořit je v hledání optimálního nastavení vlastní praxe a zvládání náročných situací, které praxe přináší.

Mentoring by měl účastníkům zprostředkovat témata vycházejí z kompetencí evropského psychoterapeuta. (Lze se inspirovat rozpracováním témat do bloků v semináři Dobrá praxe, jak jej zpracovali Veronika Čermáková a Petr Odstrčil ZDE )

Nyní zahajujeme zhruba dvouleté pilotní období, během kterého chceme program doladit. V tomto období je program otevřenou nabídkou pro všechny zájemce. Od počátku roku 2022 bude mentoring představovat první tříleté období v rámci dalšího vzdělávání členů ČAP.

 

Provádění:

Mentoring zahrnuje nejméně tříleté období po ukončení výcviku počínající nejdříve při zahájení vlastní praxe a ukončené splněním podmínek.

 

Zahrnuje standardní požadavky na další vzdělávání, tedy 150 hodin dalšího vzdělávání, 15 prezentací vlastní praxe. Navíc nejméně 60 hodin mentoringu, upřednostňujeme práci ve skupině.

Během mentorského období účastník doloží nejméně 300 hodin přímé práce s klienty.

(Tedy během tříletého období je potřeba splnit a doložit podmínky dalšího vzdělávání + navíc 60 hodin mentoringu individuálně či skupinově a 300 hodin přímé práce s klienty, to potvrzeno mentorem. Tedy pro ty, kteří začínají na terapeutickém pracovišti by to nemělo znamenat žádnou zátěž navíc.)

Obsahově je mentoring zaměřen na Dobrou praxi, na praktické, odborné i etické otázky výkonu psychoterapeutické praxe, vychází z Kompetencí evropského psychoterapeuta.

Práce v mentorské skupině je zaměřena na vlastní praxi, mentor se aktivně ptá tak aby měl přehled o způsobu práce účastníka.

Mentor je k dispozici i mezi plánovanými setkáními pro krizové situace, které účastník řeší.

Mentor akceptuje jistou míru zodpovědnosti za účastníky, mentoringu, ti ve svých materiálech uvádějí že pracují v rámci mentoringu a jméno svého mentora.

Celý rozsah mentoringu by měl být absolvován u jednoho mentora. V odůvodněných případech lze jednat o podmínkách změny.

 

Formy:

Mentorský program zaštiťuje ČAP, která vede evidenci mentoringu.

Prakticky ho mohou zajišťovat pracoviště, výcvikové instituty, počítáme i se vznikem mentorských skupin zajišťovaných ČAP.

 

Mentoring na pracovišti:

Preferovaná forma. Může probíhat individuální i skupinovou formou. Lze započítat adekvátní čas porad, intervizí, kazuistických seminářů apod., na kterých je přítomen mentor.

 

Mentoring zajišťovaný výcvikovým institutem:

V případě, že institut poskytuje mentoring vlastním absolventům, je to možné až po ukončení základního výcviku a je třeba dbát na personální oddělení (nepokračovat se stejným lektorem, ve stejné skupině). Mentoring nelze započítat do základního rozsahu výcviku. Ošetření praxí frekventantů výcviků je věcí pořádajících institutů a to jak jsou praxe ošetřeny, se řeší v rámci certifikačního procesu. Jinak mentoring zajišťovaný výcvikovým institutem funguje jako mentorská skupina.

 

Mentorská skupina:

Pokud začínající terapeut pracuje na pracovišti, kde není kolega, který by mohl zastávat funkci mentora má možnost se zapojit do mentorské skupiny.

Mentorskou skupinu, která vytváří prostor pro sdílení a funguje jako vzájemně podpůrná skupina a do jisté míry tak nahrazuje tým považujeme za dobrou formu. Považujeme ale za důležité zohlednit poměr účasti a aktivní účasti. Navrhujeme započítávat hodiny pouze, prezentuje-li účastník vlastní práci. Za účast při setkání mentorské skupiny by měly být započítány maximálně 4 hodiny i pokud je rozsah setkání větší.

 

Individuální mentoring:

Individuální vedení účastníka mentoringu. Počet hodin při individuálním mentoringu se nemění.

 

Frekvence a délka mentorských setkání by měla být nastavena tak, aby v průběhu tříletého mentorského období umožnila kontinuální sledování a podporu při práci účastníka mentoringu.

 

Zahájení mentoringu:

Uchazeč o mentoring pošle výboru ČAP žádost s uvedením jména mentora, jeho souhlasem s přijetím uchazeče do mentoringu a datem zahájí mentoringu. V případě, že nebudou důvody proti, výbor ČAP potvrdí zahájení mentoringu.

Uchazeč je kandidátním nebo řádným členem ČAP. Pravidelně pracuje s klienty. V případě, že uchazeč chce být členem mentorské skupiny kterou zajišťuje jeho mateřský institut, je to možné až po ukončení výcviku.

 

Ukončení Mentoringu:

Pro úspěšné ukončení účastník doloží výboru ČAP plnění podmínek dalšího vzdělávání a mentorem potvrzené absolvování 60 hodin mentoringu a 300 hodin přímé práce s klienty. A to do tří let od zahájení mentoringu. V odůvodněných případech lze jednat o podmínkách prodloužení mentoringu.

V případě, že mentor shledává překážky pro to aby frekventant mohl pracovat jako samostatný psychoterapeut nebo spolupráce s frekventantem neodpovídá domluveným podmínkám, má mentor právo od dohody o mentoringu odstoupit a potvrzení nevydat nebo vydat s negativním hodnocením.

 

Požadavky na mentora:

Je členem nebo splňuje požadavky na člena ČAP (podmínky členství a další vzdělávání) a má nejméně sedmiletou praxi. Souhlasí s podmínkami mentoringu.

 

Souhlas mentora:

Jméno (mentor) přijímám jméno (účastník), do mentoringu.

Souhlasím s tím, že budu uváděn jako jeho mentor.

Splňuji / dokládám splnění požadavků na mentora ČAP.

Seznámil jsem se a ve své práci budu vycházet z materiálu Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta.

Datum Podpis

 

Organizace:

ČAP vede evidenci mentoringu. Vede seznam účastníků mentoringu s uvedením jejich mentorů a seznam mentorů, kteří jsou ochotni přijmout nové účastníky.

 

 

Nyní zahajujeme dvouleté pilotní období programu mentoringu. Snažili jsme se tento program nastavit tak, aby zajišťoval jistou profesionální náročnost a zároveň aby poskytoval prostor pro individuální podmínky psychoterapeutických škol a specifických potřeb konkrétních psychoterapeutických praxí.

Během pilotního období chceme program dopilovat. Potřebujeme proto od Vás zpětné vazby a praktické zkušenosti účastníků i mentorů.

Pokud máte návrhy jak mentoring vylepšit pište.

Pokud se chcete stát mentorem pište. Pokud máte zájem o účast v mentoringu, pište.

 

Těšíme se na další spolupráci.

 

Za výbor ČAP

Milan Stiburek

Vážení kolegové, milí přátelé,

úspěšná 7. konference ČAP – Příběh české psychoterapie 1989 – 2019 je za námi. Moc Vám všem děkujeme za účast, podporu i za Vaše reflexe. Pokud ve vás ještě dozrálo něco, co byste rádi sdělili, prosím učiňte tak na stránkách této konference https://czap.cz/k19/ .

Přichází čas připravovat konference další.

Rádi bychom Vás seznámili s našimi úvahami o podobě těchto konferencí a zapojili Vás do jejich přípravy.

 

8. Konference ČAP – Jak se daří psychoterapii v rezortech – 2020

Toto téma volíme proto, že považujeme za potřebné zmapovat situaci a přispět k propojení psychoterapeutů v jednotlivých rezortech.

 

A pak taky: Dívali jsme se na les, smrk vedle smrku, jeden jako druhý, všechny odcházejí. Přišel brouk a sežral je. Do několika let les zmizí z krajiny. Psychoterapeutická monokultura je také ohrožená. Ne broukem, ale necitlivými zásahy do vzdělávání psychoterapeutů a do podmínek pro provozování psychoterapie. Vnímáme, že teď je potřeba pečovat o pestrý smíšený les.

 

Naše představa je taková:

Podzim 2019

Oslovíme, vyhledáme, kontakujeme koordinátory za jednotlivé rezorty a společně s nimi dopracujeme koncepci konference.

Uvažujeme o těchto rezortech: Zdravotnictví, Školství (možná odděleně oblast speciálního školství a školní psychologie), Sociální služby (i zde se možná ukáže potřeba oddělit specifické oblasti), Vězeňství, OSVČ, oblast duchovní péče, ev. další.

Prosíme, pokud byste se chtěli stát koordinátorem (členem koordinační skupiny) za svůj rezort, případně se Vám prodařilo někoho získat pro tento záměr, kontaktujte nás. Stejně tak, pokud máte dojem, že jsme opoměli nějakou specifickou oblast, ve které má psychoterapie významnou roli.

 

Jaro 2020

Proběhnou jednodenní (?) rezortní konference, které budou organizačně zajišťovat koordinační týmy s podporou ČAP.

Program se může lišit podle specifických podmínek a potřeb, navhujeme základní strukturu:

Mapování situace v rezortu:

S jakými klienty pracujeme a v jakém rozsahu. Jaké jsou jejich specifické potřeby a do jaké míry jsou pokrývány. Jaké možnosti klienti mají při volbě terapie, terapeuta, jaká je dostupnost. Jaký je specifický přínos psychoterapie v daném rezortu a čím je limitován.

Jaké jsou podmínky pro psychoterapii v rezortu. Jak je ošetřena právně, pracovně právně, organizačně, ekonomicky, eticky (bezpečí, důvěrnost, kontinuita). Jaké je vyžadováno vzdělání a další vzdělávání od psychoterapeutů. V čem jsou požadavky na přípravu psychoterapeutů v daném rezortu specifické. Jaké jsou možnosti supervize ev. další podpory psychoterapeutů, zejména pro začínající kolegy.

Čeho si ceníme, co bychom potřebovali změnit.

Kazuistiky:

Kazuistiky, které dokumentují specifika psychoterapeutické práce v daném rezortu.

Výstup:

Příprava prezentace pro závěrečné setkání konference

 

Podzim 2020

Závěrečné společné setkání a prezentace rezortních skupin, večírek.

Prezentace by měla zahrnovat zprávu o situaci psychoterapie v rezortu, kazuistiku dokumentující specificka psychoterpeutické práce a výstup – čeho si ceníme, co potřebujeme změnit.

V průběhu setkání bychom se rádi zaměřili i na to, zda i přes odlišnosti vnímáme psychoterapii jako jednotný obor a jestli je třeba se nějakým způsobem zohlednit specifické podmínky v jednotlivých rezortech.

Oslovíme a pozveme zástupce příslušných ministerstev či institucí.

 

Formulář pro předběžné přihlášky, který nám pomůže zpřehlednit zájem o účast v jednotlivých rezotrech a kontaktovat zájemce o aktivní účast:

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE

 

Pokud budete mít další dotazy nebo připomínky, pište na:

 

9. Konference ČAP – Třicátníci v psychoterapii – 2021

Tato konference by měla být protipólem 7. konference – 30 let psychoterapie. Obohaceni zkušeností straších bychom se rádi podívali na to, jak a čím žijí začínající psychoterapeuti (kteří nemusí být jen třicátníci). Jaké jsou jejich zkušenosti, potřeby, z jakých zdrojů čerpají, jaké si kladou otázky, jak vnímají pole psychoterapie do kterého vstupují.

Navázali jsme už kontakt se spolky Meetina a Přístaviště, ozvalo se nám několik čerstvých absolventů výcviků, vítáme další zájemce, kteří by se chtěli zapojit do práce přípravného výboru.

Společně bychom rádi do léta 2020 připravili koncepci konference.

 

Rovněž pro tuto konferenci otevíráme formulář pro předběžné přihlášky, zejména nás zajímá, zda byste se rádi zapojili do přípravy konference.

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE ZDE

 

Pokud budete mít další dotazy nebo připomínky, pište na:

 

 

Za výbor ČAP

Milan Stiburek a Jiří Drahota

 

 

Milí kolegové psychoterapeuti - členové i nečlenové ČAP

 

Obracíte se na nás s dotazy na stanovisko ČAP k podmínkám kvalifikace praktikování psychoterapie napříč resorty a ke kvalifikaci psychoterapeutů.

 

Psychoterapie je běžně klientům poskytována napříč resorty ve zdravotnictví, v sociálních službách, školství, v pedagogiko psychologických poradnách, v rodinných poradnách, ve vězeňství, v adiktologických službách i soukromoprávních praxích. Mimo resort zdravotnictví její poskytování není nijak legislativně upraveno, a tedy neexistuje formalizované oprávnění k výkonu psychoterapie v tomto prostoru. Lze tedy vycházet „pouze" z občanského zákoníku v části Péče o zdraví. Nicméně tuto úpravu považujeme pro výkon psychoterapie za nedostatečnou, neboť kromě jiného neupravuje kvalifikaci psychoterapeuta. Cílem ČAP je zasadit se o konkrétnější legislativní úpravu výkonu psychoterapie tak, aby kvalifikace psychoterapeutů a odbornost poskytované péče byla garantována legislativou, a tím zajištěna ochrana příjemců psychoterapie.

Česká asociace pro psychoterapii je národní zastřešující organizací v Evropské asociaci pro psychoterapii (EAP) a řídí se jejími principy a Etickým kodexem. Členové  ČAP musí splňovat základní podmínky kvalifikace profese psychoterapeuta, jež jsou dlouhodobě užívané a ověřené praxí, tj. příslušné pregraduální vzdělání – min. magisterský stupeň ve vyjmenovaných humanitních oborech, dále musí mít ukončený akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik a průběžně dokládat daný počet hodin kontinuálního vzdělávání a supervize. Člen ČAP se  při výkonu své profese zavazuje dodržovat Etický kodex EAP a samozřejmě platné legislativní normy ČR. Takového profesionála považujeme za kompetentního a oprávněného k praktikování psychoterapie.

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. vydal dne 19. prosince 2018 online článek s názvem "Veřejný nepořádek v psychoterapii" na stránkách Zdravotnické právo a bioetika. Celý článek je k přečtení zde: https://zdravotnickepravo.info/verejny-neporadek-v-psychoterapii/

Na článek reagoval předseda ČAP PhDr. Jiří Drahota dopisem adresovaným panu Telcovi:

Vážený pane profesore,                                                                            

děkuji Vám jménem České asociace pro psychoterapii za Vaši dosavadní péči o vyjasnění legislativní situace psychoterapie v naší zemi. Nicméně bych Vás rád tímto požádal, abyste další kroky v této oblasti nechal na jednání odborných společností a státní správy. Velmi bych ocenil, kdybyste tuto svoji zálibu již pěstoval v soukromí a do veřejného prostoru s ní nezasahoval.

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.