774 050 413

Zprávy z ČAP

Milí kolegové psychoterapeuti - členové i nečlenové ČAP

 

Obracíte se na nás s dotazy na stanovisko ČAP k podmínkám kvalifikace praktikování psychoterapie napříč resorty a ke kvalifikaci psychoterapeutů.

 

Psychoterapie je běžně klientům poskytována napříč resorty ve zdravotnictví, v sociálních službách, školství, v pedagogiko psychologických poradnách, v rodinných poradnách, ve vězeňství, v adiktologických službách i soukromoprávních praxích. Mimo resort zdravotnictví její poskytování není nijak legislativně upraveno, a tedy neexistuje formalizované oprávnění k výkonu psychoterapie v tomto prostoru. Lze tedy vycházet „pouze" z občanského zákoníku v části Péče o zdraví. Nicméně tuto úpravu považujeme pro výkon psychoterapie za nedostatečnou, neboť kromě jiného neupravuje kvalifikaci psychoterapeuta. Cílem ČAP je zasadit se o konkrétnější legislativní úpravu výkonu psychoterapie tak, aby kvalifikace psychoterapeutů a odbornost poskytované péče byla garantována legislativou, a tím zajištěna ochrana příjemců psychoterapie.

Česká asociace pro psychoterapii je národní zastřešující organizací v Evropské asociaci pro psychoterapii (EAP) a řídí se jejími principy a Etickým kodexem. Členové  ČAP musí splňovat základní podmínky kvalifikace profese psychoterapeuta, jež jsou dlouhodobě užívané a ověřené praxí, tj. příslušné pregraduální vzdělání – min. magisterský stupeň ve vyjmenovaných humanitních oborech, dále musí mít ukončený akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik a průběžně dokládat daný počet hodin kontinuálního vzdělávání a supervize. Člen ČAP se  při výkonu své profese zavazuje dodržovat Etický kodex EAP a samozřejmě platné legislativní normy ČR. Takového profesionála považujeme za kompetentního a oprávněného k praktikování psychoterapie.

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. vydal dne 19. prosince 2018 online článek s názvem "Veřejný nepořádek v psychoterapii" na stránkách Zdravotnické právo a bioetika. Celý článek je k přečtení zde: https://zdravotnickepravo.info/verejny-neporadek-v-psychoterapii/

Na článek reagoval předseda ČAP PhDr. Jiří Drahota dopisem adresovaným panu Telcovi:

Vážený pane profesore,                                                                            

děkuji Vám jménem České asociace pro psychoterapii za Vaši dosavadní péči o vyjasnění legislativní situace psychoterapie v naší zemi. Nicméně bych Vás rád tímto požádal, abyste další kroky v této oblasti nechal na jednání odborných společností a státní správy. Velmi bych ocenil, kdybyste tuto svoji zálibu již pěstoval v soukromí a do veřejného prostoru s ní nezasahoval.

Vážení a milí kolegové,

výboru Asociace klinických psychologů společně s předchozím výborem ČPtS se podařilo prosadit do novely nařízení vlády slovo „psychoterapeut“ jako specializaci psychologa ve zdravotnictví. Šlo o tichou, nikde nediskutovanou akci. Co víme, nebyla o tomto zásadním plánu informována ani Psychiatrická společnost ani členské základny zmíněných společností.

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.