Log in


Přidejte se k nám!

Vyberte si členství podle svých možností a aktuální životní situace! Níže naleznete informace k jednotlivým druhům členství a další podmínky spolupráce.

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

Řádné členství 

Členství v ČAP vzniká schválením přihlášky výborem a po zaplacení členského příspěvku.

Základní kvalifikační požadavky pro vznik členství

Zájemce o řádné členství musí splnit následující podmínky a doložit je kopiemi příslušných listin.

VŠ HUMANITNÍHO SMĚRU

Naším členem se může stát profesionál, který má dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. je absolventem VŠ (min. Mgr. titul) v některém z oborů uvedených v Seznamu oborů relevantního pregraduálního vzdělávání.


SEZNAM RELEVANTNÍCH OBORŮ

ukončený PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Žadatel musí být absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku, který v minulosti byl či aktuálně je uznán Českou asociací pro psychoterapii nebo Českou psychoterapeutickou společností. Uznatelný je také výcvik, který v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.

SEZNAM UZNANÝCH VÝCVIKŮ


V případě, že není splněna jedna z podmínek výbor ČAP žádost individuálně posoudí a rozhodne na základě předložených a vyžádaných materiálů.

Podmínky pro trvání členství v ČAP

1. Supervize: 15 prezentací vlastní práce v individuální nebo skupinové supervizi v průběhu 3 let.

Lze započítat supervize vedené supervizorem, který má supervizní výcvik nebo je za supervizora uznán vzdělávacím institutem či odbornou společností.

2. Další vzdělávání: 150 hodin dalšího vzdělávání v průběhu 3 let.

3. Pravidelná úhrada členských poplatků.

Podáním přihlášky zájemce prohlašuje, že:

1. Seznámil se s materiálem EAP Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta a hodlá směřovat k jeho naplnění při       dalším rozvoji své psychoterapeutické praxe.
2. Souhlasí a zavazuje se dodržovat etický kodex EAP
3. Souhlasí a bude respektovat Podmínky pro trvání členství v ČAP - viz výše.
4. Souhlasí se zpracováním osobních údajůKANDIDÁTNÍ ČLENSTVÍ 


Člen-kandidát zatím nesplňuje požadavky stanovené v Podmínkách pro členství v ČAP, ale splňuje požadavky uvedené níže a má zájem stát se řádným členem ČAP. Kandidátní členství je časově omezeno na dobu 3 let ode dne prvního rozhodnutí výboru ČAP o přijetí za kandidátního člena ČAP. Na žádost kandidátního člena ČAP může výbor trvání kandidátního členství jednou prodloužit, nejvýše však o další 3 roky.

Podmínky kandidátního členství

Je určeno především zájemcům o členství v ČAP, kteří zatím nesplňují požadavky pro řádné členství - nemají dokončen komplexní psychoterapeutický výcvik, ale splňují následující podmínky:

  • Mají dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. jsou absolventy VŠ (min. Bc. titul současně se započatým Mgr. studiem) v některém z oborů uvedených v Seznamu oborů relevantního pregraduálního vzdělávání.
  • Dokončili sebezkušenostní část nebo zahájili supervizní část komplexního psychoterapeutického výcviku, který 
    • v minulosti byl či aktuálně je uznán Českou asociací pro psychoterapii nebo Českou psychoterapeutickou společností nebo
    • v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 831 členů!

Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software