Log in


Kdo je kvalifikovaný psychoterapeut?

Obracíte se na nás s dotazy na stanovisko ČAP k podmínkám kvalifikace praktikování psychoterapie napříč resorty a ke kvalifikaci psychoterapeutů.

Psychoterapie je běžně klientům poskytována napříč resorty ve zdravotnictví, v sociálních službách, školství, v pedagogicko- psychologických poradnách, v rodinných poradnách, ve vězeňství, v adiktologických službách i soukromoprávních praxích.

Mimo resort zdravotnictví její poskytování není nijak legislativně upraveno, a tedy neexistuje formalizované oprávnění k výkonu psychoterapie v tomto prostoru. Lze tedy vycházet „pouze“ z občanského zákoníku v části Péče o zdraví. Nicméně tuto úpravu považujeme pro výkon psychoterapie za nedostatečnou, neboť kromě jiného neupravuje kvalifikaci psychoterapeuta. Cílem ČAP je zasadit se o konkrétnější legislativní úpravu výkonu psychoterapie tak, aby kvalifikace psychoterapeutů a odbornost poskytované péče byla garantována legislativou, a tím zajištěna ochrana příjemců psychoterapie.

Česká asociace pro psychoterapii je národní zastřešující organizací v Evropské asociaci pro psychoterapii (EAP) a řídí se jejími principy a Etickým kodexem. Členové  ČAP musí splňovat základní podmínky kvalifikace profese psychoterapeuta (dlouhodobě za zaužívané a ověřené praxí), tj. příslušné pregraduální vzdělání – min. magisterský stupeň ve vyjmenovaných humanitních oborech, dále musí mít ukončený akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik a průběžně dokládat daný počet hodin kontinuálního vzdělávání a supervize. Člen ČAP se při výkonu své profese zavazuje dodržovat Etický kodex EAP a samozřejmě platné legislativní normy ČR.

Takového profesionála považujeme za kompetentního a oprávněného k praktikování psychoterapie.

Jak je ošetřen výkon psychoterapie v soukromém sektoru?

Neexistence obecné normy neznamená, že poskytování psychoterapie není v soukromém sektoru nijak upraveno. Protože psychoterapie je péče o zdraví (to není stejné jako zdravotní služba!), platí pro její poskytování příslušné paragrafy Občanského zákoníku. Stručně a výstižně je problematika shrnuta v textu o změnách v novém občanském zákoníku

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz


Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software